2019 - Klokboken.nu

Planerar du bostäder för seniorer? Nu finns den nya webbplatsen Klokboken.nu som kan användas som en checklista. Webbens syfte är att ge byggherrar, arkitekter, planerare och beslutsfattare mer kunskapsbaserade beslutsunderlag.

Klokboken för seniorbostäder har tagits fram inom projektet DIAHBAS där Senior Göteborg varit en av finansiärerna. Webbplatsens syfte är att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framförallt lägenheter i flerbostadshus.

Klokboken tar upp ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet.

Klokboken har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt White arkitekter. 

Innehållet i Klokboken baseras på projektet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) som drevs av Chalmers och Göteborgsregionen under 2016-2019.