Karta över de 8 medverkande städernas äldre befolkning i procent.

2019 - Forskare följer Åldersvänliga Göteborg

Hur anpassar sig städer till en åldrande befolkning? Vilka åtgärder gör städerna bra att åldras i? Forskare har följt Göteborg och sju andra europeiska städer genom djupstudier. Sedan maj 2020 finns en vägledning med god praxis, utmaningar och politiska rekommendationer samt goda exempel som kan implementeras i Göteborg.

Befolkningen i Europa åldras snabbt, en förändring som är extra tydlig i städerna. Göteborg är medlem i Eurocities, en organisation som samlar och driver frågor för större europeiska städer, bland annat demografin. 

I Eurocities arbetsgrupp Urban Ageing gick åtta städer samman i en djupstudie 2019 kring städernas åldrande befolkning, policys och vilka åtgärder som leder till förbättringar för äldre. De deltagande städerna var förutom Göteborg; Amsterdam, Barcelona, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo och Zaragoza.

Studien utgick ifrån WHOs handbok för Åldersvänliga städer (Age-friendly Cities and Communities) och de utpekade områden som en stad bör arbeta med för att bli mer åldersvänlig; stadsmiljö, transport, bostäder, social delaktighet, respekt och social integration, medborgardelaktighet och sysselsättning, kommunikation, samhällsstöd och hälsotjänster. 

Forskargruppen, som omfattar Ecorys Nederland som huvudentreprenör och Nordregio, Ecorys UK, Ecorys España har intervjuat intressenter inom respektive stad, intressegrupper och äldre personer till sin rapport. Varje stad har också fått sin specifika rapport. Rapporterna finns att ladda ner lite längre ner på sidan. 

Rekommendationer från Göteborgsstudien

 • En tydlig politisk vilja krävs 
 • Medel till förbättringarna och tydligt definierade mål
 • Det bör vara tydligt vilken/vilka förvaltningar som leder olika initiativ — roller och ansvar
 • Verktyg behövs för ett strukturerat arbetssätt och uppföljning
 • Gör det lätt att göra rätt  uppföljning säkerställer att policys och politiken leder i rätt riktning
 • Åldersvänlighet ska vara en integrerad del i allt som görs i kommunen. Åldersvänlighet ska vara normen.
 • En åldersvänlig stad ska vara tillgänglig för alla genom universell utformning
 • I planeringen bör staden se till helheten när det gäller mobilitet, bostäder och utemiljö 

Forskarnas litteraturgranskning visar: 

 • Många äldre vill bo kvar i sina hem när de åldras och det finns flera initiativ som främjar "åldrande på plats" (ageing in place) genom att underlätta tillgången till tjänster och stärka det sociala stödet.
 • Framgångsfaktorer för att utveckla åldersvänliga städer är bättre stadsplanering med integrering av gröna utrymmen vilka är viktiga mötesplatser för äldre, att utveckla åldersvänliga transportmöjligheter och plattformar för att uppmuntra deltagande genom sociala aktiviteter
 • Policys som upprätthåller goda boendemiljöer och tillgänglig och integrerad hälsoinfrastruktur är centrala. Att förbättra hälsa hos äldre vuxna är avgörande.
 • De flesta äldre föredrar att bo i samhällen där de möter människor från olika åldrar; studier visar att välbefinnandet hos seniorer ökar när andelen äldre vuxna som bor i närheten minskar.

Läs ESPONs artikel på engelska

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Tillman, processledare social hållbarhet, 031-368 00 97 sofia.tillman@aldrevardomsorg.goteborg.se