Foto: M K

Vår förskola


Förskolan Seglaregatan 17 består av fyra avdelningar, två för barn i åldrarna 1-3 år och två för barn 3-5 år.

Våra lokaler är ljusa, rymliga och funktionella. Vi har en stor utegård som vi använder dagligen. Trots att den finns i stadsmiljö hörs nästan inget ljud från trafiken. I vår närmiljö har vi närhet till hamnen och Röda sten, en större allmän lekplats, fotbollsplan och övriga grönområde.

Maten lagas direkt på förskolan där vi har en egen kock.

Vår verksamhetsidé är:

Jag tror på mig själv!
Pedagogerna ser barnens kompetenser och intressen. Barnen möts av en pedagog som utmanar och har tillit till deras förmåga. Vi ger dem verktyg att söka sin egen kunskap. De ska våga tro att allt är möjligt att lära sig och uppmuntras att våga pröva.

Jag har inflytande
Verksamheten byggs upp så att barnen får möjlighet att utforska idéer och tankar. Pedagoger och barn utvecklar verksamheten gemensamt. Vi är lyhörda och fångar upp barnens funderingar genom öppna frågeställningar. 

Jag lär av mina vänner
Vi arbetar med gruppen som en källa till ett gemensamt lärande. Vi ser och synliggör varje barns kompetens och goda sidor.  Pedagogerna ansvarar för att synliggöra likhet och olikhet på ett sätt som leder till positivt lärande i gruppen. Exempelvis synliggör vi att en familj kan se ut på olika sätt. Vi gör barnen uppmärksamma på att olikheter och mångfald berikar.

Jag blir inspirerad och utmanad
Vi utformar verksamheten så att barnet får nya intryck och tillgång till olika sätt att lära. Miljön ska vara en källa till inspiration i leken och medverka till ett fördjupat lärande. Pedagogernas förhållningssätt och utformandet av miljön ska leda till att barnen får en vilja att söka nya utmaningar. Vi är observanta och lyhörda inför vilken typ av utmaning varje barn behöver. 

Jag bryr mig om mina vänner
Vi arbetar medvetet med barns empatiutveckling. Vi erkänner barns sätt att visa intresse och omsorg om varandra. Barnen ska bli medvetna om olika sätt att vara och utveckla en respekt för andra och varandra.  De ska utveckla en förståelse för allas lika värde. Barnen ges möjlighet att hjälpa varandra. Genom att vi uppmärksammar positivt beteende blir barnen varandras förebilder i det sociala samspelet och i leken. Vi pedagoger är medvetna om vårt förhållningssätt gentemot varandra eftersom det avspeglar sig i barngruppen.

Alla pedagoger har ett gemensamt ansvar för mig.
All personal hjälps åt över avdelningarna vid behov. Detta för att garantera att barnen får tryggheten i att möta ett känt ansikte. Vid gemensam utevistelse har alla uppsikt över varandras barn oavsett avdelning.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus