Beteendevetenskap

På inriktningen beteendevetenskap får du lära dig hur man påverkar demokratiska processer och hur man kan ha inflytande i samhället.

Människors samspel i världen

På den beteendevetenskapliga inriktningen får du lära dig mer om människors agerande både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du utvecklar kunskaper om både den lokala, nationella och globala nivån. Vi undersöker samspelet mellan individ och samhälle och om hur människors möjligheter påverkas i en föränderlig värld. Viktiga frågor är demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Vi försöker att tolka och förstå det som händer i omvärlden.

Från ord till handling

Vi undersöker lösningar på samhällsvetenskapliga problem med hjälp av moderna teorier och metoder. Det innebär exempelvis att värdera och kritiskt granska källor. Du får diskutera, argumentera och motivera dina slutsatser och ståndpunkter. Du får också lära dig hur man påverkar demokratiska processer och hur man kan ha inflytande i samhället. Du kommer att utveckla samarbete, kreativitet och ansvarstagande. Att omsätta idéer till praktisk handling får du också lära dig.

Våra ämnen

Båda inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap ger dig god förberedelse inför framtida studier och insikter om sam­hällsförhållanden och mänskligt samspel. Skillnaden är att på beteendevetenskap läser du sociologi, psykologi, kommunikation och ledarskap. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsinriktat område