Kultur

På inriktningen Kultur lär du dig förstå hur olika idéer och händelser format samhället.

Kultur nu och då

Kulturinriktningen är en högskoleförberedande utbildning där du får verktygen att förstå din samtid. I centrum av kursen står männis­kans tänkande och skapande. Du studerar hur olika idéer och händelser format samhället. Människans skapande ses ur politisk och kul­turell synvinkel – både med lokalt och inter­nationellt perspektiv. Vi behandlar kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor såväl som språket som kulturbärare.

Utbildningen lär dig förstå och undersöka samband mellan hur individer, grupper och samhälle påverkar och påverkas av varandra. Vi studerar människan både i samtiden och i historien. Vi tittar lokalt och globalt, såväl som nationellt och internationellt.


Kultur som påverkan

Kulturinriktningen ger också fördjupade kun­skaper i kultur och estetiska uttrycksformer. Vi studerar bland annat litteratur, filosofi, psy­kologi och idé och lärdomshistoria. Du lär dig hur människan skapar kultur och hur kulturen påverkar människan. Vi utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturella uttryck och egna kulturupplevelser.

Efter utbildningen har du goda förutsättningar för högskolestudier inom ett brett ämnesområde.