Likabehandlingsplan och drogpolicy

Här laddar du ner Schillerskas likabehandlingsplan och drogpolicy.

Schillerskas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Schillerska gymnasiet ska vara en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever på skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ladda ner hela likabehandlingsplanen här nedan.

Nolltolerans mot alkohol och droger i skolan

Skolan är en drogfri arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta alla åtgärder som behövs för att före-bygga att elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Ladda ner broschyren om drogpolicyn här nedan.