Trygghet och trivsel

Här beskriver vi vårt förebyggande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Vår gemensamma värdegrund utgår från att alla människor har lika värde.

Reagera och agera i tid

Att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är nödvändigt för att skapa en trygg och säker miljö för både barn, elever och personal.

Likabehandlingsplan

Sandeklevsskolan likabehandlingsplan syftar till att:
• Främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
• Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kontakta rektor om du vill läsa likabehandlingsplanen.