Fokus på dem skolan är till för

Verksamheten utgår från elevens behov och förutsättningar. Vårt synsätt ska präglas av respekt, tolerans och förståelse för elevens och förälderns behov, kompetens och mångfald.

Lust att lära och hälsofrämjande miljö

På Sandeklevsskolan arbetar vi tillsamman för att ge alla barn och ungdomar lärorika år i skolan. De kunskaper de får ger dem goda förutsättningar resten av livet. Våra utgångspunkter är

  • Att undervisa och fostra i en social och demokratisk anda i samverkan med familjen.
  • Att ge omsorg och tillsyn samt bedriva hälsofrämjande aktiviteter för elever.
  • Att det i vardagsarbetet alltid ska framgå att alla vi som arbetar och studerar här, tar avstånd från alla former av hot, våld, kränkningar och mobbning.
  • Att med en positiv kunskapssyn lägga grunden för det livslånga lärandet.

Individuell utvecklingsplan

Alla elever har en egen individuell utvecklingsplan (IUP) där man kan se hur eleven själv, föräldrar och lärare planerar att samarbeta för att eleven ska utveckla så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt.

Planen utgår ifrån elevens egen utvärdering och lärarnas skriftliga omdömen. Den skrivs i samband med terminens utvecklingssamtal, följs upp kontinuerligt och utvärderas och förnyas vid följande utvecklingssamtal. Dokumentationen gör det lätt att följa varje elevs framsteg och eleven själv blir medveten om sitt lärande.

Allas delaktighet

En god arbetsmiljö och en väl fungerande organisation ska prägla arbetet på Sandeklevsskolan. Var och en som arbetar här ska känna ansvar och delaktighet i att åstadkomma en god och trivsam arbetsmiljö samt ett strukturerat arbetssätt för elever och medarbetare.

Personalens ansvar och engagemang

Alla som arbetar på skolan respekterar och förstår uppdraget. Alla känner ansvar och är delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Alla som arbetar med och möter våra elever ska ha en gemensam syn på etiska och demokratiska värden.