Vår skola

Här kan du läsa mer om vår skola och hur vi arbetar.

Om skolan

Verksamheten utgår från elevens behov och förutsättningar. Vårt synsätt ska präglas av respekt, tolerans och förståelse för elevens och förälderns behov, kompetens och mångfald.

Arbetssätt

Lust att lära och hälsofrämjande miljö

På Sandeklevsskolan arbetar vi tillsamman för att ge alla barn och ungdomar lärorika år i skolan. De kunskaper de får ger dem goda förutsättningar resten av livet. Våra utgångspunkter är

  • Att undervisa och fostra i en social och demokratisk anda i samverkan med familjen.
  • Att ge omsorg och tillsyn samt bedriva hälsofrämjande aktiviteter för elever.
  • Att det i vardagsarbetet alltid ska framgå att alla vi som arbetar och studerar här, tar avstånd från alla former av hot, våld, kränkningar och mobbning.
  • Att med en positiv kunskapssyn lägga grunden för det livslånga lärandet.

Individuell utvecklingsplan

Alla elever har en egen individuell utvecklingsplan (IUP) där man kan se hur eleven själv, föräldrar och lärare planerar att samarbeta för att eleven ska utveckla så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt.

Planen utgår ifrån elevens egen utvärdering och lärarnas skriftliga omdömen. Den skrivs i samband med terminens utvecklingssamtal, följs upp kontinuerligt och utvärderas och förnyas vid följande utvecklingssamtal. Dokumentationen gör det lätt att följa varje elevs framsteg och eleven själv blir medveten om sitt lärande.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Personalens ansvar och engagemang

En god arbetsmiljö och en väl fungerande organisation ska prägla arbetet på Sandeklevsskolan. Alla som arbetar på skolan respekterar och förstår uppdraget. Alla känner ansvar och är delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Alla som arbetar med och möter våra elever ska ha en gemensam syn på etiska och demokratiska värden.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

För barnets bästa är det viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet.

Föräldramöten

Vid varje läsårsstart och en gång på vårterminen har vi föräldramöten.

Brukarråd

Brukarrådet träffas för att prata om olika saker som rör skolan. Brukarrådet är remissinstans när större frågar ska beslutas av politikerna i stadsdelsnämnden.

I brukarrådet sitter föräldrarepresentanter från alla klasser i skolan. Rektor är ordförande och en lärare brukar vara med.