Vår skola

Vi erbjuder skolgång från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har sju fritidshem som tar emot eleverna både före och efter skoldagen. Vår skola ligger i södra Biskopsgården där vi har naturen som granne. Vi är knappt 600 elever och drygt 80 anställda.

Ryaskolans vision

Tillsammans för trygghet och lärande!

Språkutvecklande arbete

På Ryaskolan arbetar vi med språkutveckling. I alla åldrar och alla ämnen arbetar vi med genrepedagogik och translanguaging .

Gengrepedagogik innebär att vi arbetar med språket i alla ämnen och använder oss av cirkelmodellen och skolans alla typer av texter.

Translanguaging innebär att använda flera språk i inlärningssituationen. Då får eleverna använda sitt hemspråk och svenska. 

Vi har ett nära samarbete med flera av Göteborgs Universitets institutioner. Det innebär bland annat att forskare följer skolans undervisning. 

Vi som arbetar på Ryaskolan har kontinuerlig fortbildning i det språkutvecklande arbetet.  

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.