Foto: Maja Kristin Nylander

Rättigheter i samhället

Mänskliga rättigheter bygger på att alla ska ha samma rättigheter och behandlas utifrån allas lika värde. I samhället har du en rad olika rättigheter, men också skyldigheter, som är bra att känna till.

 

Grundskydd i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Du som är rom innefattas av grundskyddet som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. Detta innebär att:

  • Du har rätt till information om minoritetslagen och dina rättigheter
  • Du har rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla en kulturell identitet. Barnens rätt till språk och kulturell identitet ska främjas särskilt
  • Du har rätt till inflytande i egna frågor

Språk

Som rom har du rätt att lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk.

Elever har rätt till modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen. Anmälan till modersmålsundervisning görs på barnets skola och beslutas av rektor.

Här kan du läsa mer:

Skolverket

Institutet för språk och folkminne: Här kan du läsa om din rätt att använda ditt minoritetsspråk på olika dialekter inom romani chib.

Skola

Skolan ska vara till för alla. Här hittar du de tjänster och möjligheter som kommunen erbjuder Från förskola till vuxenutbildning.

Arbete

Rätten till arbete är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Detta innebär inte att alla ovillkorligt får ett arbete, men det finns mycket hjälp som du kan få på vägen dit.

Hjälp från kommunen

Du som är arbetssökande eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av kommunen. Stödet kallas arbetsmarknadsinsatser och kan bestå av vägledning, coachning, praktik, kortare anställningar, arbetsträning eller utbildning.

Du kan också få hjälp från något av stadens kompetenscenter.

Är du intresserad av att arbeta inom Göteborgs Stads olika verksamheter är det bra att hålla koll på de lediga jobb som kommer ut. Du kan också söka till en bemanningsenhet inom förskola och skola, vård, omsorg och boenden.

Praktik kan också vara en bra väg in i arbetslivet. Göteborgs Stad har praktikplatser för dig som studerar eller som är arbetslös och har fyllt 18 år. Är du arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha kontakt med en handläggare. 

Arbetsförmedlingen

Är du arbetslös eller vill byta jobb så behöver du skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Där kan du få hjälp att hitta ett jobb som passar dig och få stöd och coachning på vägen mot arbete eller studier. Du som är arbetslös kan få ersättning, så kallad a-kassa. För att få ersättning måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara medlem i en a-kassa.

Gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor

På ditt arbete har du rätt till gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor. Detta innebär bland annat en rimlig lön för det arbete du utför och att du ska känna dig trygg på jobbet. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig dit med frågor och synpunkter om din arbetsplats.

Bostad

Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här hittar du lägenheter från samtliga kommunala hyresvärdar samt flera av de privata värdarna i Göteborg. Här kan du söka lediga bostäder med förstahandskontrakt, andrahandslägenheter, seniorbostäder eller bostäder för ungdomar.

Hjälp om du är hemlös

I Göteborgs Stad finns det flera boenden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i den stadsdel där du är folkbokförd om du är i akut behov av boende.

Hälsa och sjukvård

Om du blir sjuk ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Här kan du läsa mer om sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Göteborgs Stad har hand om den vård du får på äldreboendenboende och hjälp för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet samt vid hemsjukvård.

Rätt att inte bli diskriminerad

Diskriminering innebär att någon behandlas orättvist eller kränks i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Om du upplever att du blivit diskriminerad eller orättvist behandlad utan giltigt skäl på ditt arbete, i skolan, i sjukvården, på en restaurang eller i butik, eller av någon myndighet så kan du anmäla detta.

Här kan du få hjälp:

Ekonomisk hjälp och ersättning

Om du inte kan försörja dig själv kan du ansöka om socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk rådgivning

Har du frågor om din ekonomi eller svårt att betala dina skulder? Då kan du få privatekonomisk rådgivning hos Budget- och skuldrådgivningen.

Stiftelser

Är du i behov av ekonomiskt tillskott för exempelvis dig och din familj, till skolan eller din förening så kan bidrag från stiftelser vara ett bra alternativ. Här kan du läsa mer om de drygt 80 stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar, vem som kan söka och vilka kriterier som gäller samt när du kan ansöka: Stiftelser.

Försäkringskassan

Hos Försäkringskassan kan du få ekonomisk ersättning om du är sjuk, föräldraledig, om du behöver vara hemma för att ta hand om sjukt barn eller om en närstående är svårt sjuk. Här kan du också ansöka om bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Arbetslöshetsersättning

Du som är arbetslös kan få ersättning, så kallad a-kassa. För att få ersättning måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara medlem i en a-kassa.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten sköter din pension, både när du arbetar och tjänar in till din pension och när du är pensionär och får pension. Om du är pensionär och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg hor Pensionsmyndigheten.

Skatteverket

Skatteverket har hand om frågor som rör deklaration, skatter och folkbokföring. Alla som får en deklarationsblankett på posten måste alltid deklarera. Deklarationen är ett godkännande från dig om att Skatteverket har rätt uppgifter om din inkomst.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd, och var du är folkbokförd. Detta gäller exempelvis olika bidrag, var du ska betala din skatt och rösta. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket, Folkbokföringen. Det är också dit du anmäler vad ditt nyfödda barn ska heta.

Servicekontor

I Göteborg finns tre gemensamma servicekontor för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Här kan du få hjälp med att fylla i blanketter, ansökningar och få generella svar på frågor om dessa myndigheters olika verksamheter. Du hittar dem på Vågmästaregatan 1, Östra Hamngatan 16 och Hvitfeldtsplatsen 9.

Vi hjälper dig

Behöver du stöd och hjälp med att ta del av dina rättigheter? Då är du välkommen att kontakta oss!

Lagar och rapporter

Här kan du läsa mer om lagar och rapporter som tagits fram gällande nationella minoriteters rättigheter.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Europakonventionen om mänskliga rättigheter

Europarådets ramkonvention till skydd för de nationella minoriteterna

Regeringens strategi för romsk inkludering

Europeisk stadga om landsdels eller minoritetsspråk

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Skollagen

Språklagen

Barnkonventionen

Diskrimineringslagen

Romsk inkludering, Årsrapport 2017, Länsstyrelsen

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige

Göteborgs Stads Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor