Foto: Maja Kristin Nylander

Strategier och handlingsplaner


För att styra utveckling åt rätt håll och arbeta mot uppsatta mål krävs strategier och handlingsplaner. De beskriver vilka insatser och steg som behöver tas för att uppnå målen, samt hur man kan motverka och överbygga hinder. Här kan du läsa om nationella och lokala strategier och planer samt rapporter kring arbetet med romsk inkludering.

Strategier och handlingsplaner

Regeringens strategi för romsk inkludering

2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering som sträcker sig till 2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Här kan du läsa om strategin och vad den innebär: Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032

Göteborgs Stads plan för nationella minoriteter

Staden ska skydda de nationella minoriteternas rättigheter och kultur och språk. För att uppnå stadens kortsiktiga och långsiktiga mål och säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter har staden tagit fram en plan innehållande aktiviteter och ansvar. Detta arbete har gjorts tillsammans med representanter från de olika nationella minoritetsgrupperna. Den tidigare planen har nu reviderats för att stämma överens med den förstärkta lagen. Här kan du läsa mer om stadens arbete samt planen som gäller 2020-2023:  Om nationella minoriteter

Rapporter

Årsrapport om romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering. Varje år sammanställer de det arbete som görs inom romsk inkludering i Sverige samt behov gällande fortsatt arbete. Här kan du läsa den senaste och äldre rapporter: Länsstyrelsen Länsstyrelsen Stockholms årsrapporter om romsk inkludering

Romers rätt — en strategi för romer i Sverige

Delegationen för romska frågor har tagit fram en modell för en strategi som ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige.

Strategin har tre övergripande mål;

  • att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper,
  • att häva romers maktunderläge,
  • att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan.

 Här kan läsa mer om denna modell: Romers rätt - en strategi för romer i Sverige