Kvinna som tittar i pärm med papper. Foto: Lo Birgersson

Lagar

Lagar reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har i samhället. För att kunna efterfråga dina rättigheter kan det vara bra att känna till några av de lagar som styr olika verksamheter. Det finns även specifika lagar som är till för att skydda nationella minoritetsspråk och bevarande av kultur.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan 2010 finns det i Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna lag förstärktes 1 januari 2019 för att göra myndigheternas ansvar för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken tydligare. För att göra lagen bättre helt enkelt. Kommunerna är nu skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Vad betyder minoritetslagen för dig som tillhör en nationell minoritet? Vad kan den göra för skillnad i din vardag?

 • Du har rätt till information om dina rättigheter och det allmännas ansvar
 • Du har rätt att bevara och utveckla ditt språk och din kulturella identitet
 • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Exempelvis har barnet rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk, även om det bara är ett barn på skolan som efterfrågar det.
 • Du har rätt till inflytande och att vara delaktig i beslut som berör dig. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog för att kunna ta hänsyn till dina synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
 • Du som är barn eller ung ska också ges rätt att vara delaktig, på ett sätt som passar. 

Förstärkt skydd för det finska språket

Göteborgs Stad är också ett finskt förvaltningsområde. Detta innebär att om du är finsktalande har du rätt att få service på finska och beslut skriftligt översatt till finska. Ditt barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Även äldreomsorg måste kunna erbjudas på finska om du önskar det. Detta gäller också för de övriga nationella minoritetsspråken, så som romani chib, jiddisch, samiska och meänkieli om det finns personal som kan tala språken.

Här kan du läsa mer: Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Film om lagen på olika språk och varieteter av romani chib


Diskrimineringslagen


Diskrimineringslagen ska skydda alla människor från att bli orättvist behandlade på grund av vem man är eller var man kommer ifrån.

Diskriminering innebär att någon behandlas orättvist eller kränks i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Om du upplever att du blivit diskriminerad eller orättvist behandlad utan giltigt skäl på ditt arbete, i skolan, i sjukvården, på en restaurang eller i butik, eller av någon myndighet så kan du anmäla detta.

 Vad kan du göra?

 • Du har själv möjlighet att väcka talan i domstol
 • Om du är medlem i facket kan du i första hand vända dig dit om det gäller arbetslivet
 • Du kan också anmäla händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
 • I vissa fall kan det vara aktuellt att göra en polisanmälan.

Behöver du stöd och hjälp kring en fråga som rör diskriminering?

Göteborgs Rättighetscenter erbjuder juridisk rådgivning i frågor som rör diskriminering. Här kan du läsa mer: Göteborgs Rättighetscenter

Här kan du läsa mer om vad diskriminering innebär och vad du kan göra om du upplever dig ha blivit diskriminerad: Diskrimineringsombudsmannen

Skollagen

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på verksamheten.

I lagen finns bestämmelser för varje steg av utbildningen, förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Här kan du läsa hela lagen: Skollagen 2010:800 

Språklagen

I Språklagen finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. I lagen anges principer, mål och riktlinjer för språkanvändningen.

Det finns också bestämmelser om att det allmänna, det vill säga stat, kommun och landsting, har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Här kan du läsa lagens innehåll: Språklagen 2009:600 

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet och innehåller bestämmelser om stöd och hjälp till människor som är i behov av det. Det gäller både barn, unga, vuxna och äldre.

Detta är en lag som bygger på att alla människor har rätt att bestämma själva och att någon frivilligt vill ta emot hjälp. Här kan du läsa mer om lagen: Socialtjänstlag (2001:453) 

Har du frågor kring denna lag och socialtjänsten, kontakta socialkontoret i din stadsdel: Hitta socialkontor 

Lagen om vård av unga, LVUDenna lag styr hur socialtjänsten kan omhänderta ett barn med tvång, antingen när föräldrarna inte kommer överens med socialtjänsten eller när barnet utgör en fara för sig själv. Ett omhändertagande får ske om det finns risk för att barnet skadas fysiskt eller psykiskt i sin hemmiljö. Det kan också vara för att en ung person skapar problem för sig själv genom att till exempel begå brott.

Som utgångspunkt ska barnet ha rätt att få träffa sina föräldrar. I vissa fall beslutar socialnämnden om att man inte får träffa sitt barn. Socialtjänsten ska oavsett alltid ha regelbunden kontakt med vårdnadshavaren så länge barnet är omhändertaget. Utgångspunkten ska också vara att ett omhändertagande ska vara tillfälligt, och att barnet ska kunna komma hem till sina föräldrar igen när det inte längre finns behov av omsorg.

Barn som tillhör en nationell minoritet, som romska barn, och som blir omhändertagna och placerade i en annan familj har rätt att tala sitt språk och ta del av sin kultur under placeringstiden.

 Här kan du läsa mer om lagen: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga