Du har rättigheter

Dina rättigheter grundar sig på de konventioner om mänskliga rättigheter som FN tagit fram och som Sverige lovat att efterleva. Mänskliga rättigheter bygger på att alla ska ha samma rättigheter och behandlas utifrån allas lika värde, och innehåller bestämmelser för hur staten får behandla dig som individ och vad du har rätt till för att kunna leva ett tryggt och bra liv.


De konventioner som Sverige bundit sig till påverkar svensk lagstiftning som talar om vilka rättigheter och skyldigheter du har i samhället. För att kunna efterfråga dina rättigheter kan det vara bra att känna till några av de lagar som styr olika verksamheter. Det finns även specifika lagar som är till för att skydda nationella minoritetsspråk och bevarande av kultur.

På de här sidorna kan du läsa mer om olika rättigheter, men också skyldigheter, som är bra att känna till. Du hittar också information och vägledning som kan vara till hjälp när du söker arbete och bostad eller är i kontakt med till exempel sjukvården och socialtjänsten.

Behöver du stöd och hjälp med att ta del av dina rättigheter? Då är du välkommen att kontakta oss!