Introduktionsschema vårterminen 2023

Nedan hittar du schemat för introduktionspassen under vårterminen 2023 som är framtagna inom ramen för rektorsakademin. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya biträdande rektorer, men det går naturligtvis bra att anmäla sig om man önskar få repetition inom något område. Utbildningarna hålls digitalt via teams och anmälan görs i utbildningsportalen via länkarna nedan.

Senast reviderad 2023-05-25.

Vårterminen 2023


Anmäl dig i utbildningsportalen
Du anmäler dig till respektive utbildningstillfälle i utbildningsportalen genom att klicka på länken till den utbildning du vill delta på.

................

Januari


18 januari klockan 10.00-11.00
Disciplinära åtgärder enligt skollagen
I skollagen finns olika former av disciplinära åtgärder i syfte att skapa och upprätthålla trygghet, studiero och säkerhet för elever och personal. Men vilka är dessa åtgärder och hur och när tillämpar man dem? Utbildningen ger en genomgång av skollagens disciplinära åtgärder och hur du som rektor och biträdande rektor bör tänka och göra vid användandet av dem.
Presentation


18 januari klockan 11.00-12.00

Mottagande i grundsärskola
Genomgång av processen för hur mottagande i grundsärskolan går till. Vilket underlag som krävs för ett eventuellt mottagande och hur rektor ska agera under tiden eleven utreds.
Presentation


25 januari klockan 10.00-12.00
Skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
Vilka regler styr skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd? Vad behöver du som biträdande rektor särskilt tänka på? Vad behöver du veta för att kunna fatta konkreta och rättssäkra beslut?

Du får ökad kunskap om regleringen avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Vi tittar på vilka svårigheter som kan uppkomma med till exempel utredning av elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vi läser också ett fall tillsammans och samtalar om förbättringsmöjligheter.
Presentation

................

Februari


22 februari klockan 10.00-12.00 
Vad innebär god ekonomisk hushållning?
Utbildningen ger en helhetssyn på vad som gäller vid inköp, attestering, vad god hushållning innebär samt vad som gäller vid prognos och budget. Utbildningen ger också övergripande information om ansvar, lagar och regler.
Presentation

................

Mars


8 mars klockan 10.00-12.00 
Elevhälsa - att leda elevhälsoarbetet
Introduktion kring elevhälsa som en del i skolutvecklingsarbete - att leda den samlade elevhälsan och elevhälsoarbetet.

Utbildningen är en basutbildning som tar upp områdena; aktuell lagstiftning, vad är elevhälsa?, elevhälsans processer, dokumentation, sekretess och att leda multiprofessionella team.
Presentation

15 mars klockan 10.00-12.00
Elevadministration i IST och grundskoleförvaltningens nya lärplattform
Genomgång av schemaprocessen och de system som används för att få en fungerande närvarorapportering på skolan. Systemen IST Administration, Skola24 Schema och Vklass och deras användningsområden.
Presentation


22 mars klockan 10.00-11.00
Skolplacering och skolpliktsbevakning
Utbildningen kommer ge dig grundläggande kunskaper om processen för skolplacering samt hur förvaltningen arbetar med skolpliktsbevakning på lokal och central nivå. 
Presentation 


22 mars klockan 11.00-12.00
Klagomålshantering i grundskoleförvaltningen
Utbildningen kommer ge dig kunskaper i grundskoleförvaltningens rutin för hantering av klagomål enligt skollagen.
Presentation


29 mars klockan 10.00-12.00
Styrning och ledning i grundskoleförvaltningen
En introduktion eller repetition till styrning och ledning inom grundskoleförvaltningen för att få en överblick av förvaltningens uppdrag och nämndens styrning av verksamheten samt förståelse för avgörande processer inom styrning och ledning.
Presentation

................

April


19 april klockan 10.00-12.00
Introduktion till måltid, lokalvård och vaktmästeri
Vi går igenom måltidsuppdraget och specialkostprocessen och uppdraget för lokalvård och vaktmästeri samt hur serviceanmälan hanteras och vem som ansvarar för vad i skolans lokaler.
Presentation  Måltid
Presentation  Lokalvård och vaktmästeri

................

Maj

3 maj klockan 10.00-12.00
Resultatkvalitet  analys av elevers resultat
Hur genomför man ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete? Ta fram elevresultat i grundskoleförvaltningens verktyg för visuell dataanalys och utifrån resultaten planera, genomföra och dokumentera analys.
Presentation
Inspelning


10 maj klockan 10.00-12.00
Kompetensförsörjning – hur kan du arbeta och vilket stöd kan du få?
En introduktion för dig som rektor och biträdande rektor i hur du kan arbeta med kompetensförsörjning på enheten och vilket stöd du kan få från kompetensförsörjningsenheten, rekryteringsenheten och bemanningsenheten.
Inspelning

24 maj klockan 10.00-11.30
Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad
På grundskoleförvaltningen finns en mottagningsenhet som tar emot alla nyanlända elever i Göteborgs Stad. Mottagningsenheten informerar om hur nyanlända familjer får hjälp söka skola. Familjerna får också information om skolan och samhället i Sverige. Mottagningsenheten kartlägger nyanlända elever och erbjuder eleverna en plats på vårt introduktionsprogram i två veckor.
Presentation

31 maj klockan 10.00-12.00
Introduktion gällande grundsärskolan som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets

Du kommer att få en grundläggande information om grundsärskolan som skolform, dess bakgrund och elevkrets. Utöver det ges en inblick i frågor som rör betyg och bedömning, integrerade elever i grundskolan samt extra anpassningar och åtgärdsprogram. Även kompetensförsörjning och grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete kopplat till skolformen kommer att beröras.

................

Juni

7 juni klockan 10.00-12.00
Introduktion kränkande behandling enligt skollagen och kränkningssystemet

Du får lära dig om vad skollagen säger om kränkande behandling, vilka lagar som styr och vilka skyldigheter vi har och hur förvaltningens processen ser ut. Du får också lära dig hur det digitala systemet fungerar och vilka arbetsuppgifter som åligger dig som rektor och biträdande rektor.

................

Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se