Material från introduktion höstterminen 2023


Nedan hittar du presentationer för de introduktionspass som genomfördes under höstterminen 2023. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya biträdande rektorer.

Senast reviderad 2023-12-13.

Höstterminen 2023


................

September

Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen (20 september)
På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.
Presentation

................

Oktober

Introduktion gällande anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets (4 oktober)
Du kommer att få en grundläggande information om anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund och elevkrets. Utöver det ges en inblick i frågor som rör betyg och bedömning, integrerade elever i grundskolan samt extra anpassningar och åtgärdsprogram. Även kompetensförsörjning och Grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete kopplat till skolformen kommer att beröras.
Presentation


Lön — hur funkar det? En introduktion!  (18 oktober)
Vad behöver jag veta som chef kring lön och de faktorer som styr denna.
Presentation

................

November

Mottagande anpassad grundskola (8 november)
Genomgång av processen för hur mottagande i anpassad grundskola går till. Vilket underlag som krävs för ett eventuellt mottagande och hur rektor ska agera under tiden eleven utreds.
Presentation

Vad innebär god ekonomisk hushållning? (10 november)
Utbildningen ger en helhetssyn på vad som gäller vid inköp, attestering, vad god hushållning innebär samt vad som gäller vid prognos och budget. Utbildningen ger också övergripande information om ansvar, lagar och regler.

Styrning och ledning i grundskoleförvaltningen (15 november)
En introduktion eller repetition till styrning och ledning inom grundskoleförvaltningen för att få en överblick av förvaltningens uppdrag och nämndens styrning av verksamheten samt förståelse för avgörande processer inom styrning och ledning.

Att leda arbetet med övergångar och samverkan mellan förskola och skola (22 november)
Övergången mellan förskola och skola kan vara en kritisk händelse i barns liv. Den ligger till grund för deras fortsatta möjlighet att utvecklas till full potential och för hur de kan hantera kommande övergångar.

Göteborgs förskole- och grundskoleförvaltning strävar efter att tillsammans skapa övergångar av hög kvalitet och en ökad samsyn kring läroplansuppdragen. I samverkan mellan de båda förvaltningarna. En gemensam rutin tagits fram som omfattar stadens kommunala förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser och fritidshem.
Presentation

................

December

Skolplacering och skolpliktsbevakning (6 december)
Utbildningen kommer ge dig grundläggande kunskaper om processen för skolplacering samt hur förvaltningen arbetar med skolpliktsbevakning på lokal och central nivå. 
Presentation

...............


Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se