Material från introduktionsschema höstterminen 2022

Nedan hittar du presentationer från de introduktionspass som genomfördes  under höstterminen 2022. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya biträdande rektorer.

Senast reviderad 2022-12-27.


Höstterminen 2022

September

Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen (14 september klockan 10.00-11.30)
På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.
Presentation

Elevadministration i IST och grundskoleförvaltningens nya lärplattform (21 september klockan 10.00-12.00)
Genomgång av schemaprocessen och de system som används för att få en fungerande närvarorapportering på skolan. Systemen IST Administration, Skola24 Schema och Vklass och deras användningsområden.
Presentation


Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad
(28 september klockan 10.00-11.30)
På grundskoleförvaltningen finns en mottagningsenhet som tar emot alla nyanlända elever i Göteborgs Stad. Mottagningsenheten informerar om hur nyanlända familjer får hjälp söka skola. Familjerna får också information om skolan och samhället i Sverige. Mottagningsenheten kartlägger nyanlända elever och erbjuder eleverna en plats på vårt introduktionsprogram i två veckor.
Presentation

................

Oktober

Vad innebär god ekonomisk hushållning? (5 oktober klockan 10.30-12.00)
Ger en helhetssyn på vad som gäller vid inköp, attestering, vad god hushållning innebär samt vad som gäller vid prognos och budget. Utbildningen ger också övergripande information om ansvar, lagar och regler.
Presentation


Introduktion kränkande behandling enligt skollagen och kränkningssystemet
(19 oktober klockan 10.00-12.00)
Du får lära dig om vad skollagen säger om kränkande behandling, vilka lagar som styr och vilka skyldigheter vi har och hur förvaltningens processen ser ut. Du får också lära dig hur det digitala systemet fungerar och vilka arbetsuppgifter som åligger dig som rektor och biträdande rektor.
Presentation

Processen dokumentation värdegrundsarbete (PDK) (26 oktober klockan 10.00-12.00)
Vi går igenom arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK), från kartläggning till analys, främjande och förebyggande åtgärder samt löpande uppföljning och utvärdering.
Presentation

................

November

Grundsärskolan som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets (9 november klockan 10.00-12.00)
Introduktionsutbildningen ger dig som rektor/biträdande rektor möjlighet att lära mer om grundsärskolan som skolform och dess elevkrets. Innehållet berör såväl rektorer/biträdande rektorer inom grundsärskola som grundskola då antalet integrerade elever ökar.
Presentation

Det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete (16 november klockan 10.00-12.00)
Hur genomför man ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete? Ta fram elevresultat i grundskoleförvaltningens verktyg för visuell dataanalys och utifrån resultaten planera, genomföra och dokumentera analys.
Presentation

Organisation - Tjänstefördelningsprocessen vid överskott av personal (23 november klockan 10.00-11.30)
Tjänstefördelningsprocessen är ett systematiskt arbetssätt för att arbeta med medarbetare som på grund av organisatoriska förändringar behöver en ny placering. Tjänstefördelningsprocessen utgår i största möjliga mån från att medarbetarna själva är frivilliga till förflyttning.
Presentation

................

December

Organisation — Tjänsteplanering i resursplaneringsverktyget (Stratsys) (7 december klockan 10.00-12.00)
Du får en genomgång av verktygets olika delar och hur det är uppbyggt. Vi tittar på hur du tar fram en överskådlig bild av din tjänstefördelning och använder verktyget för din organisationsplanering. Du får också lära dig hur du kan få ut underlag till uppdragsdialog med personal inför samverkan tjänstefördelningen.
Presentation

Skolpliktsbevakning och elevers utlandsvistelse (14 december klockan 10.00-11.30)
Utbildningen kommer att ge dig kunskap i vilka skyldigheter skolan har när det gäller att bevaka elevers skolplikt och längre utlandsvistelser.
Presentation

Lön — hur funkar det? En introduktion! (21 december klockan 10.00-12.00)
Vad behöver jag veta som chef kring lön och de faktorer som styr denna.
Presentation

................


Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se