Introduktionsschema höstterminen 2022

Nedan hittar du schemat för introduktionspassen under höstterminen 2022 som är framtagna inom ramen för rektorsakademin. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya biträdande rektorer men det går naturligtvis bra att anmäla sig om man önskar få repetition inom något område. Utbildningarna hålls digitalt via teams och anmälan göras i utbildningsportalen.

Senast reviderad 2022-11-16.

Anmäl dig till utbildningarna i utbildningsportalen genom att klicka på respektive utbildning. I anmälningsbekräftelsen får du en länk till utbildningens teamsmöte.

Höstterminen 2022


September

14 september klockan 10.00-11.30
Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen — HR 

På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.
Presentation

21 september klockan 10.00-12.00
Elevadministration i IST och grundskoleförvaltningens nya lärplattform  Digital och innovation

Genomgång av schemaprocessen och de system som används för att få en fungerande närvarorapportering på skolan. Systemen IST Administration, Skola24 Schema och Vklass och deras användningsområden.
Presentation

28 september klockan 10.00-11.30
Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad  Mottagning

På grundskoleförvaltningen finns en mottagningsenhet som tar emot alla nyanlända elever i Göteborgs Stad. Mottagningsenheten informerar om hur nyanlända familjer får hjälp söka skola. Familjerna får också information om skolan och samhället i Sverige. Mottagningsenheten kartlägger nyanlända elever och erbjuder eleverna en plats på vårt introduktionsprogram i två veckor.
Presentation

................

Oktober

5 oktober klockan 10.30-12.00 
Vad innebär god ekonomisk hushållning? — Ekonomi

Ger en helhetssyn på vad som gäller vid inköp, attestering, vad god hushållning innebär samt vad som gäller vid prognos och budget. Utbildningen ger också övergripande information om ansvar, lagar och regler.
Presentation


19 oktober klockan 10.00-12.00

Introduktion kränkande behandling enligt skollagen och kränkningssystemet  Utredning och juridik

Du får lära dig om vad skollagen säger om kränkande behandling, vilka lagar som styr och vilka skyldigheter vi har och hur förvaltningens processen ser ut. Du får också lära dig hur det digitala systemet fungerar och vilka arbetsuppgifter som åligger dig som rektor och biträdande rektor.
Presentation

26 oktober klockan 10.00-12.00
Processen dokumentation värdegrundsarbete (PDK)  
Hållbar utveckling

Vi går igenom arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK), från kartläggning till analys, främjande och förebyggande åtgärder samt löpande uppföljning och utvärdering.
Presentation

................

November

9 november klockan 10.00-12.00
Grundsärskolan som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets. — Kvalitet och utveckling

Introduktionsutbildningen ger dig som rektor/biträdande rektor möjlighet att lära mer om grundsärskolan som skolform och dess elevkrets. Innehållet berör såväl rektorer/biträdande rektorer inom grundsärskola som grundskola då antalet integrerade elever ökar.
Presentation

16 november klockan 10.00-12.00
Det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete  
Kvalitet och utveckling
Hur genomför man ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete? Ta fram elevresultat i grundskoleförvaltningens verktyg för visuell dataanalys och utifrån resultaten planera, genomföra och dokumentera analys.
Presentation

23 november klockan 10.00-11.30
Organisation - Tjänstefördelningsprocessen vid överskott av personal — HR

Tjänstefördelningsprocessen är ett systematiskt arbetssätt för att arbeta med medarbetare som på grund av organisatoriska förändringar behöver en ny placering. Tjänstefördelningsprocessen utgår i största möjliga mån från att medarbetarna själva är frivilliga till förflyttning.
Presentation

................

December

7 december klockan 10.00-12.00
Organisation  Tjänsteplanering i resursplaneringsverktyget (Stratsys) — Utredning och juridik

Du får en genomgång av verktygets olika delar och hur det är uppbyggt. Vi tittar på hur du tar fram en överskådlig bild av din tjänstefördelning och använder verktyget för din organisationsplanering. Du får också lära dig hur du kan få ut underlag till uppdragsdialog med personal inför samverkan tjänstefördelningen.
Presentation

14 december klockan 10.00-11.30
Skolpliktsbevakning och elevers utlandsvistelse — Utredning och juridik

Utbildningen kommer att ge dig kunskap i vilka skyldigheter skolan har när det gäller att bevaka elevers skolplikt och längre utlandsvistelser.

21 december klockan 10.00-12.00
Lön  hur funkar det? En introduktion!  HR

Vad behöver jag veta som chef kring lön och de faktorer som styr denna.

................

Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se