Påverka


Regnbågshuset är en verksamhet som strävar efter att möta hbtqi-communityts önskemål och behov. Därför finns det flera sätt att som besökare och arrangör vara med och påverka.

Anvisning för inflytandeformer

Regnbågshuset har en anvisning för inflytandeformer för hbtqi-communityt. Anvisningen är framtagen i samverkan med hbtqi-communityt och beslutad av nämnden för demokrati och medborgarservice. I anvisningen specificeras på vilka olika sätt hbtqi-communityt har möjlighet att påverka hur verksamheten fungerar och fortsätter att utvecklas.

Anvisningen finns på både svenska och engelska. Du hittar den i fillistan längst ner på den här sidan.

Nätverk

Regnbågshusets nätverk är till för den som identifierar sig som hbtqi eller har funderingar kring sin sexualitet och/eller könsidentitet. Att vara en del av Regnbågshusets nätverk innebär att du får regelbundna informationsutskick om aktiviteter på Regnbågshuset samt blir inbjuden att delta i det årliga inflytandeforum samt övriga former för inflytande över verksamheten som går att läsa om på den här sidan. 

Du ansluter dig till nätverket genom att fylla i det här Microsoft Forms-formuläret.

Inflytandeforum

I början av varje år arrangeras ett inflytandeforum dit samtliga anslutna till Regnbågshusets nätverk bjuds in. På inflytandeforum behandlas förslag som kommit in under året och en utvecklingsplan beslutas.

Utvecklingsplanen tas fram i samverkan mellan hbtqi-communityt och förvaltningen för demokrati och medborgarservice och lyfter prioriterade utvecklingsområden och inriktningar för verksamheten. Utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd i det kontinuerliga förbättringsarbetet i verksamheten. Alla i nätverket har rätt att lämna förslag till inflytandeforum.

Husmöte

Ett husmöte är ett återkommande möte dit alla som arrangerar aktiviteter och därmed har ett nyttjandekontrakt i Regnbågshuset blir kallade. På husmötet diskuteras lösningar och tas beslut om praktiska frågor. Det kan till exempel handla om hur det fungerar att arrangera i lokalen och vad som skulle kunna göra det lättare, bättre och tryggare. Ett husmöte är också ett tillfälle för de som arrangerar i Regnbågshuset att lära känna varandra, hitta nya samarbeten och skapa aktiviteter tillsammans.

Under husmötet kan inkomna förslag, synpunkter och önskemål lyftas. Husmötet är också det tillfället då Regnbågshuset ska informera om hur det går i arbetet med verksamhetens utvecklingsplan som beslutas om under inflytandeforum.

Förslagslåda

Förslagslådan för att alla som besöker och nyttjar Regnbågshuset ska ha möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten eller förslag på saker som skulle kunna göra den ännu bättre. Förslagslådan finns också i fysisk form på plats i Regnbågshusets lokaler.

Gå till Microsoft Forms-formuläret för att lämna ett förslag eller en synpunkt på Regnbågshuset.

Andra sätt att påverka

  • Delta i samverkansgruppen som alltid ska anordnas innan husmöten och inflytandeforum! Du kan läsa om när dessa är med några veckors framförhållning under fliken Program.
  • Bidra med dina synpunkter i den årliga utvärderingen! Utvärderingen görs i slutet av varje år och skickas ut till alla som är med i Regnbågshusets nätverk.
  • Gör din röst hörd genom representanter i Göteborgs Stads HBTQI-råd.

Tillgänglighet och inkludering

För att nå grupper inom hbtqi-communityt som inte redan nyttjar Regnbågshusets lokaler ska uppsökande arbete ske kontinuerligt. Information om aktiviteter och inflytandeformer ska också kommuniceras på ett tydligt och mångfacetterat sätt för att nå en så stor bredd som möjligt.

Det ska vara möjligt att delta på alla möten med beslutanderätt oavsett funktionsvariation. Det ska vara möjligt att närvara på distans på inflytandeforum så väl som husmöte.

Utvärdering av Regnbågshuset 2023 (uppdaterad)

Under hösten 2023 genomfördes den första utvärderingen av Regnbågshuset. Att Regnbågshuset ska utvärderas en gång om året var en av de saker som ni i hbtqi-communityt var med och bestämde inför att mötesplatsen öppnade förra hösten. 

Sedan 30 januari 2024 är utvärderingen kompletterad med en redovisning av det arbete som gjorts i Regnbågshuset under 2023. Du hittar den i fillistan här nedan med titeln Utvärdering av Regnbågshuset 2023 (uppdaterad version).