Tillsyn

Regionarkivet gör tillsyn vid förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för att kontrollera att de fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Det ingår i vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. Här kan du läsa mer om tillsyn.

Gör Regionarkivet tillsyn vid min myndighet?

Arkivnämnden är tillsynsmyndighet för förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Totalt är det 131 myndigheter.

Myndigheter som ingår i Regionarkivets tillsynsuppdrag (2020-01-09)

Hur går tillsyn till?

Vanligtvis utövas tillsyn genom ett besök på plats hos myndigheten, men vi kan också utöva tillsyn genom skriftväxling, enkäter eller telefonintervjuer. Regionarkivet tar initiativ till ett antal tillsynsbesök varje år. Besöket bokas in i god tid för att ge myndigheten möjlighet att förbereda sig. Regionarkivet kan också göra oanmälda eller händelsestyrda besök.

Myndigheten kan också själv höra av sig till Regionarkivet och fråga efter tillsyn. Det kan till exempel gälla att arkivlokaler ska inspekteras och godkännas av Regionarkivet innan de tas i bruk.

Vad granskar Regionarkivet vid tillsyn?

  • Vid systemtillsyn granskar Regionarkivet övergripande hur myndigheten följer de lagar och krav som styr de olika delarna i arkivvården.
  • Objekttillsyn fokuserar på ett särskilt område inom arkivvården, till exempel inspektion av en arkivlokal.

Förelägganden och rekommendationer

Efter tillsyn kan Regionarkivet ge förelägganden till myndigheten om något inom arkivvården behöver förbättras. Då måste detta åtgärdas. Regionarkivet kan också ge rekommendationer när det gäller problem av mindre allvarlig karaktär. Myndigheten bör ta hänsyn till en rekommendation, men behöver inte redovisa sina åtgärder till Regionarkivet.

Styrande dokument

Läs mer om tillsyn i Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering och Anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (tillämpningsanvisningarna) som du hittar under Styrande dokument.

Regionarkivets plan för tillsyn av arkivvården 2019-2022