Personuppgifter i allmänna handlingar

Svenska lagar och regler om allmänna handlingar och arkiv gäller fortfarande trots att dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) trätt i kraft. Därför ska personuppgifter i allmänna handlingar bevaras på samma sätt som tidigare.

Dataskyddsförordningen gäller inom hela EU, men medger undantag för nationell lagstiftning. Reglerna i den svenska tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen gäller fortfarande. Tillsammans med den svenska dataskyddslagen kompletterar de EU:s dataskyddsförordning. Det är nödvändigt för att offentlighetsprincipen ska fylla sin funktion.

Spara personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter sparas för arkivändamål av allmänt intresse, det vill säga arkiveras. Enligt svensk lag är vi skyldiga att både arkivera och bevara allmänna handlingar, även efter att de inte längre behövs eller används i den löpande verksamheten.

Radera personuppgifter

Vi får bara radera/förstöra (gallra) allmänna handlingar om det finns ett gällande gallringsbeslut från Arkivnämnden eller om det finns stöd i svensk lag eller förordning. Radering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen gäller alltså inte uppgifter i allmänna handlingar.

Mer information

Regionarkivet har tagit fram en infograf om hur dataskyddsförordningen förhåller sig till arkiv- och offentlighetslagstiftningen. Du hittar den längst ner på sidan i pdf-format. Sprid den gärna vid din myndighet.