Blanketter och mallar


Här hittar du Regionarkivets blanketter och mallar för myndigheter.

Arkivförteckning

Excelmall: Arkivförteckning av externa förteckningar
Exempel på innehållsförteckning för arkivförteckning 
Konceptblad för arkivförteckning

Dokumenthanteringsplan

Excelmall: Dokumenthanteringsplan i Göteborgs Stad
Västra Götalandsregionen har en regiongemensam mall för dokumenthanteringsplan som gäller för alla myndigheter i VGR. Vänd dig till Koncernkontoret för att ta del av denna.

Bevarande och gallring

Framställan om bevarande och gallring för en myndighet (inklusive bilaga) 
Framställan om bevarande och gallring för en grupp av myndigheter (inklusive bilagor) 
Framställan om bevarande och gallring för samtliga myndigheter (inklusive bilagor) 

Samtliga i word-format

Inventera allmänna handlingar

Excelmall: Arkivinventering

Klassificeringsstruktur

Framställan om klassificeringsstruktur (Kallades tidigare Begäran om slutligt samråd för klassificeringsstruktur)
Excelfil: Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser, Göteborgs Stad
Excelfil: Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser, VGR
Excelmall: Ändringshistorik för klassificeringsstruktur

Leverera arkiv till Regionarkivet

Framställan om leverans
Framställan om leverans av BVC-journaler
Etikett för transport av BVC-journaler till Arkivdepå Göteborg
Framställan om leverans av socialtjänstens personakter
Leveransbevis och leveranslista
Uppgifter vid omhändertagande av arkiv enligt IVO-beslut

Överlämna allmänna handlingar

Samråd om att överlämna allmänna handlingar
Excelmall: Inventering av allmänna handlingar inför överlämnande