Hitta beslut

Arkivnämnden fattar många beslut som gäller för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns information och länkar till hur du hittar besluten.

Bevarande- och gallringsbeslut

Arkivmyndigheten utfärdar två typer av bevarande- och gallringsbeslut där det framgår vilka handlingar som får förstöras och vilka som ska bevaras för framtiden. De generella gäller de flesta eller samtliga myndigheter i organisationen. De myndighetsspecifika gäller en enda eller ett fåtal myndigheter.

De myndighetsspecifika besluten som bara gäller en enda myndighet finns inte här på webbplatsen utan expedieras (skickas) till myndigheten det gäller. Besluten kan också hittas bland Arkivnämndens handlingar.

Läs mer om gallring

Klassificeringsstrukturer

Arkivnämnden beslutar om obligatoriska klassificeringsstrukturer för styr- och stödprocesser (verksamhetsområde 1 och 2) som gäller för alla myndigheter i organisationen. När en myndighet tar fram en klassificeringsstruktur beslutas den av Arkivnämnden. Därefter ansvarar varje myndighet för att göra uppdateringar av sin klassificeringsstruktur.

Söker du en klassificeringsstruktur för en specifik myndighet, vänd dig till denna myndighet.

Läs mer om klassificeringsstruktur

Övriga beslut av Arkivnämnden som rör andra myndigheter

Arkivnämnden beslutar också om överlämnande av arkiv och införlivande av allmänna handlingar vid omorganisation, tekniskt arkivansvar för gemensamma IT-lösningar och om arkivbildare. Dessa beslut expedieras (skickas) till myndigheten det gäller och kan också hittas bland Arkivnämndens handlingar.

Efter tillsyn kan Regionarkivet på delegation av Arkivnämnden ge förelägganden och rekommendationer om något inom arkivvården behöver förbättras. Dessa skickas till myndigheten det gäller.