Arkiv- och informationshantering

En myndighet ska hålla sitt arkiv ordnat, vårdat och avgränsat, upprätta en informationsredovisning och skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Här finns övergripande information om myndigheternas ansvar när det gäller arkiv- och informationshantering.

Det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering som beslutats av region- respektive kommunfullmäktige ska skapa förutsättningar för myndigheterna att uppfylla lagstiftarnas intentioner med arkiv- och offentlighetslagstiftningen när det gäller hanteringen av information, allmänna handlingar och arkiv.

I Arkivnämndens Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering finns mer detaljerad information om vad myndigheterna behöver göra för att arkiv- och informationshanteringen ska uppfylla kraven i arkiv- och offentlighetslagstiftningen.

Du hittar dokumenten på sidan Styrande dokument

Här finns en sammanfattning av innehållet i tillämpningsanvisningarna med länkar till de styrande dokumenten, till andra sidor på webbplatsen, till andra webbplatser och till Regionarkivets handledningar med information om hur myndigheterna praktiskt kan gå tillväga för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur.