En grupp medarbetare diskuterar tillsammans. Foto: Lo Birgersson.

För myndigheter

Information som skapas i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ska hanteras på rätt sätt så att den är tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare både idag och i framtiden. Här samlar vi information för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering.

Regionarkivets uppdrag

Som arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ska Regionarkivet bidra till att säkerställa att de båda organisationerna lever upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav på hanteringen av allmänna handlingar.

Det gör vi genom att

  • utfärda anvisningar och rutiner för myndigheternas arkiv- och informationshantering
  • utöva tillsyn över arkivvården hos förvaltningar, bolag och stiftelser för att inspektera att de sköter sin information som de ska
  • ge råd, rekommendationer och ta fram stödjande dokument som handledningar, mallar och blanketter
  • förvara och vårda arkiv som levererats till oss och hålla dem tillgängliga.

Styrande dokument

Västra Götalandsregionen

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Göteborgs Stad

Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Arkivnämnden

Arkivnämndens reglemente

Samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Lagstiftning

Arkivlagen (1990:782)
Arkivförordningen (1991:446)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)