Överlämna/leverera arkiv

Regionarkivet tar emot arkiv som ska bevaras för all framtid. De flesta överlämnas från förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Andra kommer från föreningar i Göteborg, friskolor och privata vårdgivare. Det är viktigt att du kontaktar Regionarkivet i god tid innan du vill överlämna arkivhandlingarna.

Huvudregeln är att Regionarkivet endast tar emot arkiv som ska bevaras och som är äldre än tio år – undantaget är handlingar som ska överlämnas enligt lag eller förordning.

  • Informationen/handlingarna ska ha ett bevarandevärde.

  • Beslutad gallring ska vara genomförd. Om gallringsbeslut saknas ska förvaltningar, bolag och stiftelser göra en framställan om bevarande och gallring till Regionarkivet. Läs mer om gallring.

  • Informationen/handlingarna ska sällan efterfrågas av andra myndigheter eller av allmänheten.

  • Leveransen ska omfatta ett helt arkiv eller en klart avgränsad del av ett arkiv.

  • Leveransen ska vara ordnad och förtecknad.

  • Analoga och elektroniska handlingar som hör ihop ska levereras samtidigt.

Styrande dokument

Göteborg Stads Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stads Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen