Dina rättigheter


Här är några av de rättigheter barn och unga har enligt svensk lag och olika konventioner.

Rättigheter- vad säger lagen

Svenska lagar

Det finns många lagar som den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) bryter mot. Det är till exempel förbjudet att slå, eller hota någon, att uppmana någon att ta livet av sig eller att stänga in någon. Det är förbjudet med könsstympning, med barnäktenskap och det är även förbjudet att försöka förmå en vuxen att gifta sig mot sin vilja. Den eller de som gör sådana saker bryter mot lagen, och riskerar att få ett straff om den blir polisanmäld och dömd. Lagen gäller även om man tar med någon utomlands, och gör sakerna där.

Lagarna om religionsfrihet och yttrandefrihet är till och med grundlagar i Sverige. De innebär att alla har rätt till sin åsikt och rätt att uttrycka den, och alla har rätt att välja vilken religion de vill tro på, eller om en inte vill tro alls. Dessa lagar gäller alla. Det som inte är tillåtet enligt dessa lagar, är att tvinga någon annan till en religion eller till att tycka eller tänka på ett speciellt sätt. Lagarna ger inte en person rätt att kränka eller hota någon annan utifrån tro eller åsikter.

Den som är utsatt för HRV har rätt att få hjälp, till exempel från socialtjänsten. En har rätt att få hjälp, stöd och skydd även om man väljer att inte polisanmäla den som utsatt en för det.

Barnkonventionen

Sverige har lovat att följa FN:s konventioner. En av dem är FN:s barnkonvention som handlar specifikt om barns rättigheter. Barnkonventionen började att gälla som svensk lag i januari 2018.

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

  • Alla barn har rätt till att bilda sina egna åsikter och få uttrycka dem. 
  • Barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
  • Alla barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld hemma. 
  • Barn med funktionsvarianter har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. 
  • Barn har rätt till trygghet. 
  • Barn har rätt till utbildning och att gå i skolan. 
  • Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
  • Alla har rätt att välja sin egen partner, oavsett kön, sexualitet, religion eller etnicitet. 
  • Ingen får tvinga dig till äktenskap.

På regeringens webbplats kan du läsa hela barnkonventionen
I samma dokument finns även konventionens engelska och franska originaltexter. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (utdrag): 

Artikel 1 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Artikel 3
Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 16 
Vuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äger lika rättigheter vid giftermål, under äktenskapet och vid äktenskapets upplösning.

Artikel 30
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.