Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

På Rannebergsskolans jobbar lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Vår skolgård är nyligen ombyggd. Elevernas önskemål och idéer har blivit verklighet!

Skolans profil

På Rannebergsskolan är vårt mål att tänka hur och vad jag som pedagog ska göra i mitt arbete för att varje elev ska känna sig delaktig och inkluderad.

Språkutveckling
Skolan har en väl utvecklad pedagogik för språkutvecklande arbete. I det arbetet utgår vi från reflekterade läsning där våra elever börjar varje dag med läsning. Eleverna tränas systematiskt att nå djupare i sin förståelse. Vi har fasta rutiner för daglig högläsning och egen läsning. Det välfyllda skolbiblioteket med bibliotekarie är ett självklart centrum på skolan.

Fritidshem

Skolan har sex fritidshemsavdelningar och två förskoleklasser. Fritidsverksamhet är den pedagogiska verksamheten som kompletterar elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling under hela skoldagen. Det systematiska kvalitetsarbete med elevinflytande i fokus är grunden i vårt arbete.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskolan och skolan. Därför arbetar vi mycket med att skapa trygghet i grupperna och skapa en grund för lärande och kunskapsutveckling.

Trygghet och trivsel

Ditt barn ska känna sig tryggt under hela skoldagen. Därför kan du förvänta dig att personalen på Rannebergsskolan bemöter ditt barn på ett bra sätt och arbetar för goda relationer mellan eleverna.

Kontinuerligt arbete för goda relationer

På lektioner och i fritidsverksamhet arbetar vi aktivt för goda relationer mellan eleverna. Bland annat tränar sig eleverna att alltid respektera när någon säger ”stopp” eller ”sluta”.

Trygghetsgruppen

Skolan har en trygghetsgrupp som arbetar med fall av återkommande trakasserier eller liknande. I trygghetsgruppen deltar lärare och fritidspedagoger.

Låt oss veta om ditt barn känner sig otryggt

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Dina synpunkter är alltid värdefulla för oss som jobbar på Rannebergsskolan. Föräldraforum, föräldraråd och Vklass är tre forum för att stödja kommunikationen mellan hem och skola.

Varje skolklass och fritidsavdelning ordnar minst ett möte med vårdnadshavare varje år. Med ett konto på Vklass kan du som vårdnadshavare bland annat skicka meddelanden till ditt barns lärare och ta del av information ifrån skolan. Ibland genomför vi också enkätundersökningar i Vklass för att få synpunkter från vårdnadshavare.

Undervisningen på Rannebergsskolan bedrivs med en stor lyhördhet för elevernas tankar och idéer. För elevdemokratin finns också klassråd och elevråd.

Alla skolklasser har klassråd regelbundet. Under klassrådstiden diskuterar klassen till exempel arbetsmiljön, stämningen i klassen, eller undervisningen. Klassrådet väljer två representanter till elevrådet.

Två elever från varje klass sitter med i skolans elevråd. Representanterna turas om att gå på elevrådsmöte som hålls en gång i månaden. I elevrådet kan eleverna påverka skolans verksamhet och miljö.