Foto: Marie Wikström

Vår skola

För närvarande går det cirka 265 elever i förskoleklass till årskurs 3 på skolan. Eleverna har tillgång till en fin skolgård, bollplan och fina naturområden runt byggnaderna.

Om skolan

Ramsdalsskolan lägger stor vikt vid att alla elever ska trivas och känna sig trygga i sin lärmiljö. Alla på skolan har ett ansvar för detta. När eleverna börjar i förskoleklass arbetar de med den så kallade "Bornholmsmodellen", som är ett språkstödjande program. Skolans bibliotek uppmuntrar till att skapa goda läsvanor hos eleverna. 

Arbetssätt

Ramsdalsskolan erbjuder eleverna kunskaper utifrån skolans läroplan och kursplan. Uppföljning och utvärdering av elevernas lärande sker tillsammans med elever och vårdnadshavare.

Att förstå sig själv och andra

Alla elever som går på Ramsdalsskolan ska få hjälp att utveckla en god självkänsla och självbild. Skolan ska träna elevernas förmåga att förebygga och bearbeta konflikter.

Tillsammans erbjuder våra förskollärare, fritidspedagoger och lärare varierande arbetsformer. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskap och färdigheter efter var och ens förmåga.

Varje läsår får eleverna flera kulturupplevelser, som teater-, musik-, musei- och biobesök. Dessa ska ingå som en naturlig del av lärandet på skolan.

Mångfald 

Inom Ramsdalsskolan finns en stor kulturell och språklig mångfald, som berikar elevernas skolgång. I undervisningen tar vi tillvara de olika erfarenheter och kunskaper som detta för med sig.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga och alla i vår skola ska aktivt och tydligt agera mot alla former av kränkningar. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och hur vi gör när någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Trivselledare

Ramsdalsskolan är en skola där barn och unga uppmuntras att vara aktiva i ett inkluderande sammanhang. Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö. Eleverna får utbildning för att kunna organisera verksamhet på rasterna. Läs mer om vad det innebär att vara en trivselskola hos trivselledare.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

För barnets bästa så är det viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda utvecklingssamtalen en gång per termin.

  • Vid varje läsårsstart i september har vi föräldramöten.
  • Öppet Hus för vårdnadshavare och barn har vi under april och maj.
  • Besöksveckan ligger under april och maj.
  • Elevråd hålls en gång i månaden under terminen.
  • Rektor kallar föräldrarepresentanter till brukarråd 1-2 gånger per termin.

Brukarråd

Brukarrådet träffas regelbundet för att prata om olika saker som rör skolan. I brukarrådet sitter föräldrarepresentanter från alla klasser i skolan. Rektor är ordförande och en pedagog brukar vara med.

Delaktighet och inflytande

Eleverna på Ramsdalsskolan deltar tillsammans med de vuxna aktivt i planering och genomförande av sitt eget och klassens arbete. Vid utvecklingssamtalet där elev, vårdnadshavare och lärare träffas två gånger per år görs en individuell utvecklingsplan, där eleven beskriver mål för sitt lärande. I utvecklingsplanen ska det ingå skriftliga omdömen med kommentarer av läraren.