Foto: Arkivbild

Vår skola

Skolan ligger på Ramberget i Lundby. Här går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem.

Om skolan

Rambergsskolan ligger på Övre Hallegatan 1 alldeles intill Ramberget och Keillers park med närhet till stora gröna ytor, berg, lekytor och fotbollsplaner.

Närmaste spårvagnshållplats är Wieselgrensplatsen hållplats - spårvagn 5, 6, 11, 13 och en kort promenad till skolan på fem minuter.

Läsa, skriva och räkna

Skolans arbetar med att i förskoleklass och årskurs 1 kartlägga elevers läs- och skrivutveckling samt taluppfattning.

I årskurs 2 och 6 följer läraren elevernas lärande genom uppföljning av elevers läs-, skriv- och matematikinlärning och språk, kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer.

Vårt systematiska arbete ger en indikation på vilka elever skolan behöver ge extra anpassningar eller särskilt stöd.

Digital kompetens

Rambergsskolan har påbörjat ett förändringsarbete för att bland annat höja elevers digitala kompetens i undervisningen. Det handlar om att använda och förstå digitala verktyg. Vara en del i samhällets digitaliseringsprocess och utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.

Fullt utbyggt om två år kommer skolans alla elever har tillgång till

  • Digitala verktyg som till exempel datorer.
  • Digitala lärplattformer i alla klassrum på mellanstadiet – interaktiva tavlor.
  • Digitala presentationsmöjligheter.

Skolans traditioner

Nu börjar vi på skolan – uppstartsdagar för att lära känna varandra.
Rambergsspelet
Skolavslutning

Fritidshem

På skolan finns fem fritidshemsavdelningar med elever från förskoleklass – årskurs 6.

Fritidshemmet är en del av skolan och ska komplettera utbildningen i förskoleklass – årskurs 6.

Skolmiljö

Rambergsskolan är Lundbys äldsta skola och invigdes redan 1916.

Rambergsskolan håller på att renoveras så den blir tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade. Samtidigt upprustas skolan med tillskapande av bl a nya grupprum, fräscha klassrum och upprustning av korridorer och matsal.

Skolbyggnaden är kulturminnesmärkt och ingår i Göteborgs Stads program för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Alldeles intill skolan ligger Ramberget och Keillers park som eleverna ofta besöker som en del i vårt pedagogiska arbete.

Skolgården

Skolan har flera ytor som är vår skolgård. Dels gården som ligger mellan husen men också, lekplatsen, fotbollsplan, skogen och berget.

Specialsalar på skolan

På skolan finns salar för musik, hemkunskap, idrott och slöjd såväl textil som trä och metall. På skolan finns en matsal som kallas Ramba.

Trygghet och trivsel

På Rambergsskolan är trygghet och trivsel viktigt. Vårt arbete utfår från vår likabehandlingsplan och vårt PALS-arbete.

Skolans likabehandlingsplan

Vi har en lag i Sverige om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i grundskolan. Skolan har en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Därför finns på Rambergsskolan en likabehandlingsplan för att stärka elevens lika rättigheter. Likabehandlingsplanen tar upp hur vi arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling på skolan.

Om du som elev har blivit kränkt eller diskriminerad av en annan elev eller en personal på skolan kan du prata med din rektor eller med någon annan vuxen på skolan. Vi gör därefter skyndsamt en utredning för att se vad som hänt och hur vi kan komma tillrätta med det som hänt.

Delaktighet för elever

Elever är de som bäst vet hur det är att gå i skolan och ska därför alltid få möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Trivselledare

Rasterna leds av trivselledare – representanter från alla klasser på skolan tillsammans med lärare fritidshem. Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna.

Klassråd

- en möjlighet att påverka och göra skillnad.

Ge möjlighet för varje elev att yttra sig i klassen.
Lyssna in varje få till en vi-känsla bland elever på Rambergsskolan.
Vara en del i arbetet med klassens arbetsmiljö.
Möjlighet att påverka sin utbildning i klassen.

Elevråd

- en möjlighet att påverka och göra skillnad.

Väljs med en representant för varje klass på skolan. Elevrådet föregås av ett klassråd.

Elevrådet arbetar för att elever och personal trivs på skolan. Elevrådet träffas två gånger per termin.

Elevrådet arbetar är en samtalspartner både för skola och fritidshem.
Elevrådet är en möjlighet för varje elev att yttra sig.
Elevrådet för fram elevers röst och arbetar för en vi-känsla bland alla elever på Rambergsskolan.
Elevrådet är en del av skolutvecklingen på skolan.
Elevrådet är en del i arbetet med skolans arbetsmiljö.

Matråd

- en möjlighet att påverka och göra skillnad. Matrådet träffas två gånger per termin.

Syftet med matrådet är att eleverna ska få vara med och påverka skolmaten och måltidsmiljön. Här tar vi upp synpunkter och önskemål på maten som serveras och vi diskuterar miljön i matsalen och hur den kan bli bättre.

Delaktighet för vårdnadshavare

Samverkan mellan skolan och vårdnadshavare

På Rambergsskolan vill vi för en nära dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare.

Som stöd i det arbetet använder vi informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn.

På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Alla elever uppmuntras till ökat ansvar och inflytande över sin arbetsmiljö och undervisning.

Skolhusråd

Skolhusrådet fungerar som ett forum där elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att göra sin röster hörda. Tillsammans diskuterar skolhusrådet frågor som behöver lyftas utifrån ett skolperspektiv för allas trivsel på skolan. Skolhusrådet består av representanter för vårdandahavre, personal och rektor. Skolhusrådet träffas två gånger per termin.

Frågor som berör enskild vårdnadshavare, elev eller personal tas inte upp på skolhusrådets möten.