Ordningsregler vid prov

Här går vi igenom ordningsreglerna vid prov och vad som händer steg för steg från det att du kommer in i provsalen.

Ordningsregler vid prov

Prövningsenhetens ordningsregler vid prov inom prövning utgår från Skollagen kapitel 5, paragraf 5 Trygghet och studiero. Syftet med ordningsreglerna är att skapa lugn och ro i provsituationen samt förhindra fusk. Prövningsenhetens rektor har fastställt ordningsreglerna.

Ordningsreglerna gäller för samtliga prov oavsett kurs i såväl Aulan Aniara på Burgårdens konferens som i övriga prövningslokaler.

Vid laborationer gäller även särskilda säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna hittar du i respektive prövningsinstruktion i Alvis (Öppnas i nytt fönster).

Se Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk.

Ditt ansvar som prövande

Du ansvarar för:

  • Att ta del av ordningsreglerna före provet.
  • Att uppträda på ett sådant sätt att du inte blir misstänkt för att vilseleda lärarens bedömning av dina kunskaper.

Ditt prov blir ogiltigt om du bryter mot reglerna

Om du bryter mot reglerna riskerar du att ditt prov och därmed blir prövningen ogiltig.

Vid regelbrott informerar vakterna dig om att de rapporterar händelsen till Prövningsenheten och att det finns risk för att din prövning blir ogiltig. Prövningsenheten kontaktar dig.

När du kommer in i provlokalen

  • Stäng av din mobiltelefon
  • Lägg din mobiltelefon och klocka i dina ytterkläder eller i din väska. Prövningsenheten tar inte ansvar för värdesaker som du har med dig.
  • Följ provvaktens anvisningar för placering av ytterkläder och väska.

Detta gäller från det att du har kommit in i provlokalen

Du får inte på något sätt kommunicera med andra prövande i provsalen eller utanför exempelvis vid toalettbesök. Har du frågor, räck upp handen så kommer provvakten till dig. Det ska vara tyst i provsalen.

När du hämtar ut ditt prov

I kurser där du får använda miniräknare informerar provvakten dig om var du ska förvara din miniräknare tills du får använda den.

Sittplatserna är markerade. Provvakten talar om var du ska sitta. Du får inte byta plats.

Detta tar du med till skrivplatsen

Till skrivplatsen tar du med dig:

  • Ditt provkuvert.
  • Blyertspenna, suddgummi och eventuella ritverktyg (ej pennfack).
  • Legitimation.

Formelbok/ ordlista/ ordbok måste du låna för de kurser och de provmoment där dessa hjälpmedel är tillåtna. Du får inte ta med detta själv. Din miniräknare får du ha vid din skrivplats endast för de prov/ delar av provet där miniräknare är tillåten.

Använd bara det papper du får i provsalen: Rutigt papper vid uträkningar respektive linjerat papper för övriga kurser.

När du har fått ditt prov och sitter på din plats

Provvakten håller en kort information. Provvakten meddelar när du får öppna kuvertet med ditt prov.

Under provet

Du får inte dela utrustning, mat, dricka eller liknande med annan prövande. Kontakta provvakten om du måste lämna provlokalen. Vid toalettbesök ska du visa legitimation och skriva upp dig på listan hos provvakten.

När du är klar med provet

Lämna tillbaka alla papper. Du får inte slänga papper i salen eller ta med dem därifrån. Kryssa över använda kladdpapper och lägg i provkuvertet.

Om du gör prov på dator så räck upp handen. Vakten hjälper dig att skicka in provet.

När du har lämnat in ditt prov

När du har lämnat in dit prov ska du gå direkt ut genom den utgång som provvakten anvisar. Stanna inte kvar i byggnaden. Risk finns för att du blir inlåst eller att larmet går.