Demokratidagen 2014 - Yes we can, action!

I år ägde tredje upplagan av demokratidagen rum den 24 april på Ungdomens hus, ”1200 Kvadrat”. Uppdraget var att utforma gemensamma handlingsplaner med unga, tjänstepersoner och politiker utifrån förslagen från 2013 års demokratidag. Under dagen varvades dialoger med diverse uppträdanden. Medan dagen främst riktade sig till högstadieelever, så var eftermiddagens öppet hus, ”skit som fungerar”, främst till för gymnasiet och uppåt. Här låg fokus framförallt på jobb och bostad, det erbjöds föreläsningar, workshops, uppträdanden, konstverkstad, dj-uppträdande mm. Under hela eventet deltog cirka 200 personer.

Sammanfattning av dagen

Följande text beskriver handlingsplanerna som kom till under dagen. För att få jämnstora grupper slog vi i år ihop vissa ämnen som diskuterades i samma grupp. Intresset var överlägset störst inom ämnet jobb, nästan hälften av alla elever ville diskutera detta ämne. Inom varje ämne finns ansvariga för att ta förslagen vidare, kontakta Ungdomsforum för mer information kring detta.

Förslag till handlingsplaner

 • Ämne 2 & 3: Får jag vara med? Har du tråkigt hemma?

  • Varje skola skickar elevrådsrepresentanter för att genomföra tävlingar mellan skolorna. Dessa tävlingar ska vara tillgängliga för alla så att så många som möjligt kan hitta dit, och inte bara rikta sig till ett specifikt område.
  • Representanter från de olika skolorna ska träffas och genomföra musikevenemang.
  • Utveckla kommunikationen mellan fritidsgårdar/skolor.
  • Genomföra olika evenemang på olika fritidsgårdar samtidigt.
  • Det ska hängas upp affischer om aktuella evenemang på alla skolor.
  • Sprida evenemang på sidor som unga gärna går in på, så som Facebook och Instagram.
 • Ämne 4 & 6: Känner du din granne? När lamporna slocknat?

  • Låta unga hålla i prova-på dagar där man kan testa på klasskamraternas idrotter.
  • Starta en föreningsmässa där unga kan få se vad det finns för föreningar i stadsdelen.
  • Låta unga i lokalområdet utsmycka sina egna tunnlar med kunskaper de har inom t.ex. graffitti och manga.
  • Fortsätta arbetet med att göra otrygga platser trygga. T.ex. genom att öka belysningen och trimma buskar och träd.

 • Ämne 8: Söndagsångest


  • Prata mer regelbundet om alkohol och droger i skolan.
  • Använda sig mer av ”Hälsoäventyret Älgen” (som är ett komplement till den ordinarie hälsoundervisningen i skolan).
  • Ha mer temadagar inom ämnet ”hälsofrågor”.
  • Mer insyn i polisens arbete för bättre förståelse.
  • Bjuda in poliser till skolan oftare.
  • Ha övningar i klasserna för att stärka sammanhållningen och motverka mobbing.
  • Ha workshops under ”elevens val” och ha samarbetsövningar.


 • Ämne 9: Jobb


  • Skicka ut brev med de jobb som finns till eleverna.
  • Sätta in några lektioner i schemat där lärarna går igenom vilka jobbområden som finns. Hur man skriver ett CV och vilka jobb som finns, hur man söker etc.
  • Bättre kommunikation mellan elever och studievägledare, som också borde prata om sommarjobb och inte bara gymnasieval.
  • Bjuda in arbetsförmedlingen till skolan.
  • Skapa (sommar)jobb som är intressanta och inte bara städjobb. 
  • Möjlighet att prova på olika jobb för att samla på sig meriter som ser bra ut på papper.
  • Fler valmöjligheter när det kommer till sommarjobb, vilket leder till att unga engagerar sig och inte bara sitter hemma. 
  • Dela in sommarjobb i olika kategorier för att göra det lättare att se vilka jobb som finns.
  • Inte bara sommarjobb utan även andra extrajobb så att unga ska ha möjlighet att jobba under andra lov och helger.
  • Planera en träff mellan Ungdomsforum och företag.
  • Mer konkreta handlingar om hur man kan få ett sommarjobb eller extrajobb på sin förra arbetsplats.
  • Folder med information om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man går ut 9:an. Där information om vad det kan få för konsekvenser om man inte läser på gymnasiet finns. Informationen ska vara tillgänglig på fler sätt än från SYO. Nämnda myndigheter är skatteverket, socialtjänsten, arbetsförmedlingen.
  • Tydligare info om arbete ska finnas på facebook. 
  • Arbetsförmedlingen ska ha en ”visa dig från din bästa sida” kurs i skolan.
  • CV-skola i skolan. Gärna inom samhällskunskapen.
  • Politiker tar med frågan om att skjuta till pengar för att anställa handledare som kan ge fler jobb i mittenperioden. Viktigt att starta ett tätare samarbete med Arbetsförmedlingen, där det finns arbetslösa som kan hoppa in som handledare.
  • Sommarjobb till klass 7 och 8.
  • Det finns för lite platser för 9:or, många som söker får inget sommarjobb.


 • Ämne 5: När kommer bussen?

  • Informera stadsdelens politiker om att alla unga vill åka gratis under lov och helger.
  • Kontakta skolorna som skulle behöva en realtidsskylt. Västtrafik hjälper med installation.