Demokratidagen 2022 - Okej att inte må okej

Årets tema var ”Okej att inte må okej” där ungas psykiska hälsa stod i fokus. Det var en heldag med möten mellan politiker och ungdomar i stadsområdet Sydväst, men också ett tillfälle för unga att berätta sina historier och få verktyg att hantera svåra ämnen och känslor.

Demokratidagen 2022 var en heldag med möten mellan politiker och ungdomar i stadsområdet Sydväst, men också ett tillfälle för unga att berätta sina historier och få verktyg att hantera svåra ämnen och känslor. Årets tema togs fram tillsammans med ungdomarna och var ”Det är okej att inte må okej”.

Här kan du se en kort film om demokratidagen 2022

Film: Olof Asklund

Bakgrund

Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna livet är ett av Göteborgs stads målområden inom arbetet med jämlikt Göteborg. Delaktighet har en stark koppling och är en förutsättning för folkhälsa och definieras enligt FN konventionen som en mänsklig rättighet och barn ska även skyddas mot diskriminering utifrån nationalitet, kön, social tillhörighet.
Den 1 januari 2021 ersatte nya nämnder de tidigare stadsdelsnämnderna i Göteborg och socialnämnd Sydväst skapades. Beslutet om genomförande av demokratidag i den nya förvaltningen togs 2021-02-24 (§ 55, N165-0101/21). Demokratidagen 2022 genomfärders den 9 december på Frölunda kulturhus.

Deltagare

Alla skolor årskurs 7–9 inom stadsområde Sydväst bjöds in till att medverka. Skolor som nappade på erbjudandet Community skolan, Drakbergsskolan, Fiskebäcksskolan, Frejaskolan, Frölundaskolan, Kannebäcksskolan, Lindåsskolan, Nygårdsskolan, Prolympia, Påvelundsskolan, Stiftelsen English School Gothenburg, Styrsöskolan och Önneredsskolan.
Tjänstepersoner deltog från socialförvaltningen Sydväst, Grundskoleförvaltningen, medborgarkontoret Frölunda, ungas psykiska hälsa (UPH), socialförvaltningen Hisingen – ung Hisingen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Ungas psykiska hälsa fanns tillgängliga i korridoren under pausen att fråga eller ta information kring.

Dagens innehåll

Dagen innehöll en föreläsning, samt två valbara workshops. Tobias Karlsson inledde med en föreläsning om sitt liv och delade med sig av sina erfarenheter av utanförskap i skolan och att ljuga för sig själv. Hans syfte var att få fram vikten av allas lika värde, att våga följa sina drömmar samt att en lite handling kan gör stor skillnad. Deltagande politiker hade ombetts att sprida ut sig över de olika workshops. Dagen avslutades med gemensamt med improvisationsteater och en kort utvärdering med mentimeter.

Bildtext: Föreläsning med Tobias Karlsson, livet är inte alltid en dans på rosor

Tobias Karlsson inleder dagen med en föreläsning att leva utanför normen i ett litet samhälle i Sverige. Tobias berättade om sina erfarenheter från skoltiden och hur mycket det kan betyda med en vän, bara någon som vågar stå upp och vilka effekter det kan få. Det som händer en individ som barn i en känslig period kan stanna kvar väldigt nära i minnet även som vuxen och formar de vi blir. Tobias fastnade tidigt för dansen men hade svårt att se det som helt bra då ingen annan gjorde detta av ungdomar i samma ålder. Han ansåg under en period att dansen var det som gjorde att han blev utanför och det var det som behövde tas bort ur hans liv. Tobias försökte även under en lång period undertrycka sin sexuella läggning.

Tobias Karlsson är en populär dansare från Let’s Dance men hans väg till framgång varit tuff och präglats av mobbning.

Våld, normer och motstånd med Sara Sivertsson

Workshopen utgår från ansatsen ”En kommun fri från våld” och Nordost fritt från våld. Arbetet med drama är en framgångsfaktor för att nå fram till elever med enkla övningar. Under passet gavs deltagarna en ökad medvetenhet om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld. Vidare skapades en ökad förståelse om hur normer kan skapa en ökad risk för våld. Deltagarna fick även prova på att vara aktiva åskådare mot lindrigt våld. Diskussioner fördes om normer där ungdomarna fick berätta hur de såg på normer, hur man märker att de finns och vad som kan hända om man bryter mot normerna. Deltagarna fick prata om att vi ibland anpassar oss till destruktiva normerna för att passa in.

Sara arbetar som ungdomskonsulent inom socialförvaltning Sydväst. Verktyget är drama vilket gör det lekfullt och roligt vilket skapar ett lustfyllt sätt att angripa allvarliga ämnen.

Escape room psykisk ohälsa

Alla i rummet var på kvarsittning. Vid varje bord utses två detektiver och en utredare. Detektivernas arbete är att finna ledtrådar som är gömda i rummet som sedan sammanställs av utredaren. Eleverna hittar läckta sidor från en dagbok. I dagboken beskrivs situationer och psykisk ohälsa och våld. Sidorna leder till diskussioner kring borden kring om vuxna och unga tänker lika kring psykisk ohälsa och hur vi värderar den beroende på våra olika kontexter.

Idédialog och pyssel med Emre

Idédialog var en workshop där unga gavs möjlighet att prata om sina hjärtefrågor med hjälp av musik. Workshoppen leddes av Emre som varit aktiv i ett demokratiskt sommarprojekt “Ung Framtid”. Ung Framtid hade som mål att skapa engagera unga i demokrati genom kulturella uttryck genom att få skapa en film kring Ungdomsfrågor. Idédialog hade linkande syfte men den kulturella aktiviteten var i stället att göra tygpåsar med ett budskap.

Känslor med Inspirationsteatern

Med hjälp av en teatergrupp fick ungdomarna hjälp att levandegöra situationer. Man gav ett exempel på något man upplevt, sett eller hört om. Situationer som togs upp var situationer kring att se mobbing och på vilket sätt man ska ingripa, denna kunde vara både mer direkt och fysiskt till mer indirekt och subtil. Därefter kunde man ändra olika detaljer i berättelsen genom att agera annorlunda. Skådespelarna spelade med nya direktiv upp situationen igen för att se om utgången kunde bli annorlunda. Skådespelarna fick efter varje teaterakt berätta hur de upplevde sin roll känslomässigt. Om situationen var hotfullt och om de blev ledsna eller arga. Några av ungdomarna gick själva upp på scenen och visade en situation som antingen var fiktiva eller självupplevda.