Demokratidagen 2016 - Yes we meet

2016 firade 122 ungdomar, tjänstepersoner och politiker demokratidagens 5-års jubileum på Frölunda kulturhus den 2 Juni.

Sammanfattning av dagen

Precis som tidigare år var två elever från varje klass inbjudna för att träffa tjänstepersoner, beslutsfattare och elever från andra skolor. Vi bjöd in till detta tillfälle för att skapa möten, prata idéer, spåna framtidsvisioner och självklart få inspiration till en bättre stadsdel.

I år var ämnena baserade på den nya LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)  -undersökningen som genomfördes bland alla högstadieelever. Ungdomarna fick där möjlighet att svara på frågan; Vad vill du påverka? Ur det materialet hittade vi  fyra huvudspår  som blev grunden för dialoggrupperna under dagen.

S K O L A N . I N S P I R A T I O N . A K T I V I T E T E R . Å S K Å D A R E   T I L L   A K T Ö R

Dagen inleddes med att våra ungdomsambassadörer gav oss en tillbakablick om vad som har hänt sedan första demokratidagen och hur skateparken gått från idé till verklighet under de fem åren. Nour El Rafei gjorde oss sedan sällskap och delade med sig av sin berättelse om utanförskap och varför det är så viktigt att vi tillsammans jobbar med frågan. Efter detta fick alla möjlighet att delta i två seminarier (dialoggrupp/workshops). Avslutningsvis kom Zinat Persadeh och knöt ihop säcken med en fantastisk föreställning.

Presentation av diskussionerna i dialoggrupperna

 • Skola

  Skolan är en plats där unga spenderar stor del av sin tid. I LUPP undersökningen visades ett stort intresse för de frågor som gällde skolan därför bestämdes det att göra ett stort seminarium kring just detta ämne. Alla deltagare på demokratidagen gick alltså på ett pass om skolan. Inom skolan finns flera olika delar att prata om och påverka. Mycket fokus låg på bemötande och respekt. Hur bemöter vi varandra i skolan och hur vill vi bli bemötta. Vad är respekt och för vem? För att även involvera skolans personal i detta samtal så leddes smågrupperna av samhällslärare som även har ett extra uppdrag att arbeta med inflytande.

  En av grupperna diskuterade även utifrån ”hur skapar vi en idealskola?” Och kom fram till följande förslag:
  Vi skulle vilja…
  – vara med och påverka mer hur man ska arbeta, vilka arbetsformer/redovisningar som kan användas.
  – vara med att bestämma vilka arbetsverktyg vi ska använda, tex iPad/dator.
  – att alla elever har någon att prata med. Att bli lyssnad på.
  – att alla elever ska behandlas på samma sätt, rättssäkerhet.
  – att elevrådet blir ett kraftfullt verktyg
  – att alla får möjlighet att engagera sig
  – att det inte är så segregerat
  – ha en bra skolgård, få vara med att påverka hur den ska se ut, en social gård.
  – att de ska bli lättare att påverka om olika saker, det är svårt att få sin röst hörd
  – hur ska vi göra för att det ska vara ett bättre samtalsklimat?
  – att elevens val bör vara elevens val.
  – få fler mer samarbetsövningar
  – få utbildning i anti-mobbning, temadagar
  – skapa mer klassgemenskap
  – ha uppehållsrum som fungerar
  – att det finns gemensamma aktiviteter för alla
  – att det finns fler kamratstödjare
  – ha anonyma prov
  – skapa mer samarbete mellan klasserna
  – att alla i skolan ska vara synliga
  – få en tydlighet i vad eleverna kan påverka
  – diskutera mer om värdegrund/mänskliga rättigheter
  – få förklarat fattade beslut
  – påverka schemat, rättvisa scheman.
  – att det borde vara bättre kvalité på vikarier
  – ha en jämnare arbetsbelastning

 • Inspiration

  En workshop och samtal kring inspiration och inflytande.
  Passet inleddes av Anja Olin Pape (Vice ordförande, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor) som beskrev sin resa och hur hon hamnat där hon är idag. Deltagarna fick även en inblick i hur det gick till när demokratidagen startade för fem år sedan.

  Första övningen fokuserade på organisation, hur beslut fattas och var. Vilka olika nivåer av beslutsfattande finns och vilket ansvar har de. (stadsdel/stad/region/stat/EU/FN/Europarådet) Hur kan vi påverka de olika nivåerna? Feedback från ungdomarna var att det mesta av denna information uppfattades som ny.

  Den andra övningen fokuserade på att diskutera utmaningar och lösningar för stadsdelen. ”Hur kan vi agera för att hitta verktyg och lösningar på dem utmaningar vi ser i vårt närområde?” Syftet var att få ungdomar och tjänstepersoner/politiker att utbyta tankar om vilka utmaningar som finns i området, och gemensamt fundera över hur dessa utmaningar kan mötas. Övningen går till på så sätt att dem i grupp fick diskutera 3 separata saker. 1) Något jag är bra på/Älskar att göra. 2) vilka utmaningar finns i vårt område 3) hur kan vi använda det vi älskar/är bra på att göra för att åtgärda det som vi identifierat som utmaningar för området. Deltagarna satt då i grupper blandat med politiker, tjänsteperson och ungdomar.
  Nedan beskrivs några av de lösningar som kom fram.

  1. Dansa, konståkning
  2. Båttrafik (svårt med tider när man bor på ö))
  3. Ha mer dans på gympan

  1. Kompisar
  2. För lite pengar på skolan
  3. Strejk, ingen skola mer pengar.

 • Aktiviteter

  Detta ämne kom upp utifrån att många unga uppgett i LUPP undersökningen att de vill kunna påverka utbudet av aktiviteter på fritiden. Detta gällde både vad som finns i stadsdelen och en viktig del var även kostnaden och resor till/från aktiviteterna.
  Passet inleddes med att deltagarna fick presentera sig och berätta om sina intressen och vilka aktiviteter de skulle vilja pröva. Samtalet övergick sedan till tankar kring vilka aktiviteter som finns eller saknas i deras område.

  Deltagarna tittade även gemensamt på kartor och pricka vart de brukar vara på sin fritid.
  Grön prick är områden som de använder
  Röd prick är områden de inte rör sig idag men om området förändras och ha rätt förutsättningar så kan det användas

  Nedan ser ni några exempel:
  Gröna prickar:
  – Styrsöskolan – det har blivit en naturlig plats för möten, tyvärr finns det inte så mycket att göra. Förslag på andra aktiva ytor än fotbollsplaner.
  – Kyrkan på Vrångö

  Röda prickar:
  – Ängholmen – fint område där det tyvärr inte händer något. Där finns möjligheter!
  – Asperö – det finns inte så mycket att göra.
  – Styrsö – finns ingen riktig strand så skulle vilja ha en badstrand. Skulle även vilja använda den stora grusplanen till annat än fotboll.
  – Öhålan och Lokal 426 – dessa fritidsgårdar är stängda på sommaren och ungdomarna tror att det skulle komma unga om det var öppet när inget annat händer.

  Förslag:
  Fler aktiviteter där det inte behövs planering utan mer ”drop-in – mötesplats.
  Fler fritidsaktiviteter borde vara regelbundna så det är möjligt att gå på bestämda tider.
  Styrsö behöver utvecklas då ytorna upplevs användas till fotboll, vill ha fler aktiviteter som inte är sport som till exempel myskvällar, lyssna på musik, äta mat.
  Mer öppet på Öhålan.
  Arbeta med att ”öppna upp” fritidsgårdarna för alla så det inte bara är vissa som går dit.
  Beachvolleyboll
  Surfning

  Återkommande i samtalet var kostnad och kollektivtrafik som hinder för att göra det man vill.

 • Åskådare till aktör (på flykt)

  Från åskådare till aktör är en workshop som leddes av Mona Hassan från Röda korset. Workshopen gav en ökad förståelse för hur det kan vara att tvingas fly. Deltagarna fick konkreta verktyg för att starta och driva egna projekt med fokus på antirasism och humanitär migration på skoltid. Metoden var snabb, rolig och interaktiv. Deltagarna delades in i 5 grupper och skulle gemensamt skapa planer för hur vi välkomnar nyanlända till vår stadsdel.

  Förslag på hur vi välkomnar nyanlända i Västra Göteborg:

  – Sportotek – som bibliotek fast med sport (gratis)
  – Mottagningsenhet av elever som välkomnar ungdomar i grundskolan
  – Guide som visar olika aktiviteter för att visa vad som finns, skapa en fond som kan betala aktiviteter de vill fortsätta i.
  – Föreläsningar där invandrare berättar om deras erfarenheter som hjälp till nyanlända för att hitta sin plats i samhället.
  – Läxhjälp, gör läxor tillsammans
  – Guide som visar Göteborg
  – Praomöjligheter
  – Gratis läger
  – Konsert
  – Bokklubb
  – Matkväll
  – Gratis utflyktsbuss
  – Spontan fotbollslag
  – Starta ungdomscenter (kulturhus)
  – Informationshus (information om rättigheter)
  – ”kompis vecka”, ta med en kompis och prova på en sport