Demokratidagen 2013 - Yes we can 2.0

Sedan januari har en ungdomsgrupp jobbat med att planera och organisera demokratidagen 2013, Yes We Can 2.0. Den 4 oktober samlades unga, tjänstepersoner och politiker i Frölunda Kulturhus för att ha rundabordssamtal och ta del av föreläsningar och shower. Kvällen fortsatte sedan på Ungdomens Hus, 1200 kvadrat med diverse uppträdanden.

Sammanfattning av dagens diskussioner

Under dagen var två högstadieelever från varje klass i stadsdelen inbjudna, beslutsfattare bjöds in utifrån yrkesområde. Sammanlagt deltog cirka 200 personer.

Precis som förra årets demokratidag, diskuterade man följande ämnesområden:

 • 1. Travel the world

  Diskussion

  Samtalsgruppen delade erfarenheter och pratade om hur lärorikt och roligt det är att åka på ett utbyte. I gruppen satt tre ungdomar som nyligen hade varit på ett utbyte i Rumänien, de berättade om hur det var att åka utomlands. Intresset för att resa är stort och därför bör många fler ta chansen att åka på sådana resor, anser ungdomarna.

  Förslag

  • Nå ut till fler unga så att de som vill får möjlighet att åka.
 • 9. Jobb

  Diskussion

  Ungdomsarbetslösheten är stor och många vill ha extraarbeten under somrarna. Det diskuterades kring att elever i 8:e klass och nedåt har extra svårt att få jobb eftersom de ”skyddas” av så många lagar och regler. Enligt ungdomarna skulle det perfekta jobbet vara ett praktiskt jobb utomhus som inte är för svårt och verktyg ska inte användas. De yrken som flest ungdomar ville arbeta med var, journalist, läkare, kirurg, sjöman, ingenjör, stylist, egenföretagare, forskare och arkitekt.

   Förslag

  •  Man ska skicka ut brev till alla elever om de jobb som erbjuds.
  • Bättre referenser på praoplatserna.
  • Jobben ska finnas i närområdet.
  • Fler politiker bör ta upp jobbfrågan för ungdomar oftare så att det tas på allvar och få fler att engagera sig i frågan.
  • Skapa sommarjobb på skolorna där unga jobbar för att förbättra den inre miljön under tre veckor mot betalning.
  • Dialog mellan skolor och arbetsgivare för att dela med sig av goda jobbförslag.
  • Fler och mer lättillgängliga handledare bör finnas som kan hjälpa ungdomar att få jobb.
  • Träning i att skriva CV.
  • En tydlig lista på sommarjobben som finns i stadsdelen.
  • Mer information i skolan kring hur man kan använda sig av sina erfarenheter som man inte vet att man har (ex. passat syskon) för att skriva ett bra CV. Exempelvis bjuda in My Dream Now till skolan.
  • Skolan måste se sin viktiga roll i arbetet kring sommarjobb och sysselsättning av eleverna.
 • 4. Känner du din granne?

  Diskussion

  Samarbete med andra stadsdelar är eftertraktad. Västra Göteborg är idag en mycket segregerad stadsdel, även politikerna höll med om detta. Det finns stora klyftor inom stadsdelen vilket skapar fördomar om de olika områdena som delvis sprids både av ungdomar och av andra vuxna som t.ex. föräldrar. Detta ökar segregationen och minskar lusten att åka till ett annat område. En ungdom tog upp att han fick en helt annan, mer positiv bild, av ett område efter att ha sommarjobbat där. Gruppen tog upp frågan om man umgås med elever från andra skolor vilket man inte gör. En orsak kan vara att det inte finns någon anledning att besöka en annan skola/område.

  Förslag

  • Skapa anledningar för att hälsa på och lära känna andra skolor och områden. Ex. genom turnering med blandade lag, orkester mellan skolorna, musikevenemang, kafékvällar eller stora ”händelser” för att integrera områdena i Västra Göteborg.
  • Viktigt att unga röstar fram/bestämmer vad som ska hända, då är fler intresserade.
  • Fler dialogträffar mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.
  • Fritidsgårdarna behöver mer reklam och tydligare information riktat till hela Västra Göteborg om vad som händer på varje gård/skola. Nytänk och mer samarbeten över gränser.
  • Fler turer med Västtrafik kan öka möjligheterna att besöka andra områden.
  • En obligatorisk skolturné där man varje gång möts på en ny skola där representanter från varje skola är arrangörer.
 • 5. När kommer bussen?

  Diskussion

  Att åka kollektivt är dyrt, SMS-biljetter har blivit svårare att köpa och turerna går inte så ofta som önskat. Detta är några saker som ungdomarna påpekade under diskussionerna. Västtrafik håller redan på att åtgärda några av bristerna som nämndes, medan andra idéer och ändringar är svårare att genomföra.

  Förslag

  • Förläng skolkortstiden.
  • Fler avgångar under helgerna.
  • Matcha tider mellan fastlandet och båtarna.
  • Åka gratis upp till 18 år.
  • Biljettautomater på hållplatserna.
  • Vid SMS-biljett ska man kunna lägga till vilken hållplats man går på.
  • Fler infotavlor vid t.ex. skolorna.
  • Bättre ventilation på somrarna då bussarna blir väldigt varma.
  • Wifi i bussar och spårvagnar.
  • Fler papperskorgar.
  • 94:an bör gå oftare under skoltid.
  • Anpassa båtarna efter skoltider.
 • 6. När lamporna slocknat

   Diskussion

  Dialogen gick delvis ut på att definiera vad trygghet är för något, exempelvis säkerhet i sitt område, bra ekonomi, rädsla för något, brott osv. För att skapa trygghet måste man visa respekt för varandra, tjänstepersoner, föräldrar och ungdomar behöver samverka mer, ansåg samtalsgruppen. Gruppen kom också fram till att tryggheten ökar om man skaffar sig kunskap och lär känna fler personer från olika områden. Att känna trygghet i sig själv, självsäkerhet, ökar den allmänna tryggheten. De otrygga platserna i Västra Göteborg som nämndes var Smaragdgatan och tunnlarna.

  Förslag

  • Mer belysning som också lyser längre på kvällarna.
  • Laga trasiga lampor snabbare.
  • Fler vuxna ute och fler vuxna att prata med.
  • Mer samtal på skolor om trygghet.
  • Fler möten över gränserna, ex. mellan skolor och olika åldrar.
  • Ungdomar kan vara med och förändra de otrygga platserna, ex. utsmycka tunnlarna
 • 2. Får jag vara med?

  Diskussion

  De flesta diskussionerna handlade om att kommunikationen mellan ungdomar, lärare, politiker och tjänstemän måste bli bättre. Flertalet ungdomar påpekade att det finns för få fritidsaktiviteter i Göteborg. Många är intresserade av samarbeten med andra skolor.  Det är viktigt att ungdomarna förmedlar sina åsikter till politikerna då politikerna saknar ungdomarnas synpunkter.

  Förslag

  • Fler fritidsaktiviteter samt en samlingspunkt där ungdomarna kan ses i Västra Göteborg.
  • Fler aktiviteter på raster och kvällar på Önneredsskolan, på skolgården och på fritidsgården.
  • Information om aktiviteter på Önneredsskolan bör spridas och förmedlas bättre till eleverna.
  • Att anställa en ”fältpolitiker” som finns ute i skolor, under evenemang och på samlingsplatser där ungdomar finns. Så att de ska kunna framföra sina åsikter och tankar till fältpolitikern. Fältpolitikern i sin tur förmedlar idéerna vidare till andra politiker.
  • Fler dialogträffar mellan politiker, tjänstemän och ungdomar (likt demokratidagen).
  • Utmaningar mellan politiker och ungdomar: ex. fotbollskupp, femkamp mm. så att ungdomar och politiker får en bättre förståelse och inflytande på varandra.
  • Fler utomhusplatser (förutom skatepark) såsom fotbollsplaner som inte är upptagna av matcher och träningar etc.
 • 8. Söndagsångest

  Diskussion

  Elever känner sig stressade för att de har mycket i skolan. Det kan skada dem psykiskt då de själva inte gör något åt det, att de inte vänder sig till vuxna och pratar om det. Vissa elever vågar inte prata med sina föräldrar om alkohol/tobak-problem. Att prata med kuratorer eller lärare är därför inte heller något alternativ eftersom det finns en risk att de kontaktar föräldrarna, det råder förtroendebrist. I skolorna pratar man inte så mycket om psykisk ohälsa och därför vet eleverna inte mycket om hur kuratorn kan hjälpa dem. Därför tar eleverna inte hjälp av kuratorn. Det är inte bara läxor man mår dåligt över, utan skolans miljö i allmänhet. Bra mår ungdomarna av att träffa kompisar, vara utomhus och att träna. De tycker också att det är svårt att veta var gränsen går, när man måste ta hjälp av vuxna i en situation.

  Förslag

  • Fler lärare som går runt i korridorerna och pratar med eleverna.
  • Prata mer regelbundet om alkohol och droger i skolorna.
  • Fler vuxenvandrare ute på kvällar och nätter.
  • Ha regelbundna hälsosamtal (likt skolsköterskan) med alla elever. Ex. en gång per termin eller år.
  • Fler samtal med tjejer och killar i olika grupper.
  • Skolorna ska lyssna mer på vad eleverna vill.
  • Fler rundabordssamtal likt demokratidagen för beslutsfattare och unga.
  • Sprida informationen om hur man kontaktar resurspolare.
  • För att elever ska få svar direkt bör resurspolarna finnas tillgängliga mellan vissa klockslag på en chatt.
  • Lägg in länk till BRIS-chatten på ungf.se
  • Länk till Ungf.se bör finnas på Hjärntorget så att man påminns om att gå in där.
  • Mini Maria borde gå ut till skolorna och informera mer.
  • Mer insyn i Polisens arbete för bättre förståelse.
  • Ungdomarna vill ha någon ”icke-professionell” vuxen som man bara kan prata vanligt med istället för ”psykologsnack” som det ofta blir med kuratorer. Kuratorns alla frågor skrämmer för besök.
  • Ha övningar i klasserna för att stärka sammanhållningen och motverka mobbing.
 • 7. Skolbös

  Diskussion

  Ungdomar har många åsikter om skolan. Delvis nämner ungdomarna att de är trötta när skoldagen är slut och att de har svårt att ställa ”dumma” frågor till lärarna. Flera elever undrar också vart man kan ta upp kritik mot lärare. Många tycker att rasterna är för korta, men skulle man förlänga dem blir skoldagen alldeles för lång. Diskussioner om ”drömläraren” kom också upp. Till läraren ska man våga ställa frågor, läraren ska ta sig tid till eleverna, lyssna, motivera och vara förstående. Enkäter för att förbättra skolmaten har delats ut till ungdomar på skolor men uppföljningen har varit dålig. Möjligheter att påverka inom skolans matråd diskuterades också. Samtalsgruppen kom överens om att dialog oftast löser konflikter.

  Förslag

  • Att inte ha läxor under längre skoldagar.
  • Mer vegetarisk skolmat.
  • Klasserna gör ett utbyte, byter skola för en dag.
  • Tjänstepersoner, elevråd från skolor och Ungdomsforum ska ses för att planera gemensamma temadagar.
  • Variera läxor med t.ex. film, eftersom många har svårt för läxor då de får dåligt stöd hemifrån.
  • Införa ett system där man kan ge feedback på hur undervisningen kan utvecklas anonymt så att läraren inte dömer eleven efter kritiken hen ger.
  • Förbättra kommunikation mellan elever och lärare.
  • Ordnar skolan läxläsning bör skolan också fixa mellanmål för eleverna.
  • Tävling där skolorna/klasserna tävlar om att ha så lite svinn som möjligt.
  • Införa system där elever/klasser turas om att torka av borden i bamba.
 • 3. Har du tråkigt hemma?

  Diskussion

  Många fritidsaktiviteter samt möjligheter diskuterades. Till exempel pratade gruppen om att det nu finns en ny näridrottsplats på Styrsö och att näridrottsplatsen i Grevegården bör utvecklas. Det finns planer på att eventuellt lägga skateparken där, en fråga som unga drivit vidare sedan förra årets demokratidagar. En möjlighet som uppmärksammades var Glenns Guldgruva, ungdomspotten. Där kan alla unga mellan 10-25 år söka pengar för olika projekt/aktiviteter, stora som små. Exempel på detta kan vara gemensamma LAN, festivaler, mattävlingar mm. Om man har frågor/förslag om fritidsaktiviteter kan man vända sig till resurspolarna (tjänstepersoner som svarar på ungas frågor) på hemsidan ungf.se. Gruppen diskuterade även att elevenkäter används men att ungdomarna inte får veta om det gör någon nytta.

  Förslag

  • Att utveckla näridrottsplatsen i Grevegård.
  • Öhålan ska ha öppet på lördagar alternativt behövs det andra aktiviteter på Styrsö under helgerna.
  • Fler gemensamma aktiviteter mellan skolorna i Västra Göteborg för att lära känna fler människor och byta erfarenheter. Exempelvis fotbollskupp där man mixar ihop lagen från de olika skolorna.
  • Att starta ett fotbollslag för tjejer som ska vara gratis och varvas med relevanta temakvällar.