Vad sägs i filmen om signallistan

Här kan du läsa vad som sägs i filmen om Signallistan.

Hej, jag heter Ellinor Dyne och är forskare i pedagogik tillika ämneslärare, yrkeslärare och specialpedagog.

Sedan 2015 har jag och mina kollegor på Utbildningsförvaltningens verksamhet Övergångsstället  identifierat och tagit fram fram förebyggande  insatser vid övergången

mellan grund- och gymnasieskolan för att minska risken för att elever hoppar av gymnasieskolan.

Jag ska berätta om Signallistan som är ett verktyg vi tagit fram för att så tidigt som möjligt upptäcka de elever som behöver extra stöd i övergången mellan grundskola och gymnasium.

Dessa elever hamnar lätt under radarn, men med det här verktyget kan vi samarbeta för att ge dem det stöd de behöver.

Redan i årskurs 9 kan man identifiera elever som är i riskzonen för att hoppa av gymnasiet,  även de som man inte trodde skulle höra dit.

Vi pratar om elever med godkända betyg som kan vara högpresterande, tysta, tillbakadragna och inte ta så mycket plats eller oroliga och har svårt för att koncentrera sig.

Det är inte alltid så uppenbart att det här är elever som riskerar att hoppa av gymnasieskolan, men de finns där och dom behöver hjälp.

Med Signallistan kan vi identifiera dem fånga upp deras behov  och ge dem stöd på andra sätt än det traditionella.

Signallistan består av kända riskområden för studieavbrott fördelade på 4 olika områden:kognitiva, psykologiska, sociala och utbildningsfaktorer.

För varje faktor får läraren kryssa i om den stämmer på eleven  - alltid, ofta, ibland eller aldrig. När man fyllt i hela matrisen får man fram ett resultat som visar dels om det finns något att vara vaksam på, det vill säga om det finns fler kryss i kolumnen alltid och i ofta-kolumnen dels inom vilket område problemen finns.

Om kryssen finns i den här sektorn så handlar det om bristande motivation och då kan exempelvis extern coachning vara till hjälp.

Om kryssen finns i det här området, så kan det vara sociala problem det rör sig om och då kan coachen närma sig eleven utifrån de behoven.

Överlag så fungerar coachen som en länk till olika professioner och genom det kan eleven få relevant stöd.

När vi tog fram Signallistan såg vi till att det inte finns några värderingar som kan kopplas ihop med kön eller någon viss socialgrupp.

Vi har alla fördomar och påverkas av idéer om hur flickor respektive pojkar är och ska vara.

Men Signallistan är jämlik och gör inte skillnad på personer. Det kan vara värt att reflektera över i skolans likabehandlingsarbete.

Det här är ett samarbete vi gör för elevernas skull  och en möjlighet att ge dem stöd på andra sätt  än de traditionella.

Vi på Övergångsstället vet vilka riskfaktorerna är och har samlat dem i en lista.

Du som mentor känner eleverna och kan checka av dem mot listan.

Tillsammans analyserar vi svaren och ser hur vi bäst kan hjälpa varje elev.

Signallistan hjälper exempelvis dig som mentor att ställa rätt frågor, inte glömma bort någon aspekt och att identifiera de elever som behöver hjälp på något sätt.

Och du får syn på andra delar av eleven än de rent kunskapsmässiga.

Man kan också använda Signallistan i  lärarlaget eller inom elevhälsan för att tillsammans få fram en bild av eleven.

Det är ju inte säkert att eleven uppträder likadant på allas lektioner eller att din kollega och du uppfattar elevens situation på samma sätt.

På så sätt blir Signallistan ett samtalsunderlag också.

Det är viktigt att komma ihåg att det man  år fram är en ögonblicksbild av hur eleven verkar må just nu.

Situationer som ungdomen befinner sig kan  förändras, så det är inte säkert att man får samma bild ett par månader senare.

Eller så kan bilden förstärkas.

Men ju tidigare i årskurs 9 man screenar eleverna efter Signallistan, desto fler elever hinner få stöttning innan de börjar gymnasiet.

De elever som inte behöver traditionell hjälp av exempelvis kurator eller specialpedagog,  tar vi på Övergångsstället hand om och coachar.

Det har visat sig vara en stor fördel att coachen är helt utomstående, inte vårdnadshavare, föräldrar, lärare eller annan personal på skolan utan någon som eleven inte har en relation till tidigare.

Det är dessutom en vinst att vi följer dem under den första terminen i gymnasiet.

Det ger trygghet.

Vi har fått jättebra resultat och bland de elever vi coachat har bara ett fåtal hoppat av gymnasieskolan.

Nu vill vi använda vår kunskap och detta verktyg för att kunna hjälpa fler elever. Alla vinner på att eleverna mår bra, får den hjälp de behöver  och att de klarar sin skolgång.