Illustration: Johanna Berg

Om Lärande Hållbara Måltider

Lärande Hållbara Måltider arbetar för att öka andelen miljömåltider och inspirera till hållbar utveckling i stort. Detta gör vi genom att arbeta tillsammans med rektorer, förskolechefer, pedagoger och kockar för att stödja dem i det pedagogiska och praktiska arbetet med mat-, miljö- hälso- och hållbarhetsfrågor.

Vad är Lärande Hållbara Måltider?

Lärande Hållbara Måltider är en stödfunktion inom i Göteborgs Stad som riktar sig till skolor och förskolor i alla stadsdelar. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att nå stadens miljömål och hållbarhetsmålen i läroplanen.

Syfte och mål

Syftet med Lärande Hållbara Måltider är att ge stöd för samverkan och pedagogik kring hållbar utveckling och mat och samtidigt öka andelen miljömåltider inom förskola och skola. Lärande Hållbara Måltider ger skolorna möjlighet att arbeta med flera olika aspekter av mat-, miljö-, hälso- och hållbarhetsfrågor.

Det handlar om att bidra till:

 • Ökad kunskap bland chefer, måltidspersonal, pedagoger och elever kring miljö- och hållbarhetsfrågorna och matens miljöpåverkan från jord till bord
 • Arbetssätt och pedagogik som kan användas i hela staden
 • Ökad samverkan mellan måltidspersonalen och den pedagogiska personalen


Målet är att rusta barn, unga och personal med kunskap om matens miljöpåverkan. Arbetet ska samtidigt bidra till attitydförändringar kring hållbar utveckling hos chefer, pedagoger och måltidspersonal via till exempel utbildning och pedagogiskt material om matens miljöpåverkan. Andelen ekologisk vegetarisk mat ska öka och köttkonsumtionen ska minska.

Vad är miljömåltider?

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

En miljömåltid ska:

 • vara baserad på miljömärkta råvaror
 • vara säsongsanpassad
 • bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter
 • inte innehålla fisk som är utrotningshotad
 • samt ta hänsyn till etiska aspekter
 • Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat

Andelen miljömåltider som serveras i förskolor, skolor och på äldreboenden ska öka. Kommunen har också bestämt att allt kött som upphandlas och serveras inom stadens verksamheter ska vara ekologiskt.

Så här jobbar vi

 • Skapar forum för samverkan mellan den pedagogiska verksamheten och köket
 • Uppmuntrar till helhetssyn och engagemang runt hållbarhetsfrågor
 • Utbildar och engagerar chefer som berörs av verksamhetens aktiviteter
 • Stödjer verksamhetens arbete med hållbar utveckling och visar kopplingar mellan stadens miljömål, det klimatstrategiska programmet, social hållbarhet, påverkan på hälsan och läroplanerna för förskolan och skolan
 • Höjer kunskapsnivån om hållbarhetsfrågor och miljömåltider och skapar attitydförändringar till ekologisk och vegetarisk mat
 • Arbetar vidare med att nå fler målgrupper som föräldrar, skolsköterskor och fritidsverksamheten
 • Tar fram material och arbetssätt som kan användas i hela staden
 • Ökar andelen ekologiska livsmedel på de enheter som vi arbetar med

Vad leder arbetet till?

Vi arbetar långsiktigt, men på kort sikt ser vi till exempel de här förändringarna:

 • en tydligt ökad andel ekologiska livsmedel
 • ökad miljömedvetenhet i de skolor och förskolor som deltar
 • beteendeförändringar hos barn, unga och personal i riktning mot hållbarhet

Utvärderingar har visat att de arbetssätt som valts är framgångsrika och leder till ökad kunskap och attitydförändringar hos de deltagande verksamheterna. Vi arbetar för att arbetssättet ska spridas och ge möjlighet till synergieffekter.