Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Prilyckegatan 147 har fyra hemvister och ett tillagningskök. Barnen på förskolan är indelade i grupper efter ålder, eftersom vi vill utforma en spännande och lärorik verksamhet och miljö utifrån ålder, intressen och behov av utmaningar.

Hemvisterna består av tre till fyra rum i varierande storlek. Varje hemvist har sin egen ateljé för kreativt skapande. Den pedagogiska miljön och det varierande material barnen erbjuds ska ge barnen möjlighet att leka, utforska och lära.

Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsriktig mat. Måltiderna serveras på respektive hemvist. Pedagogerna finns alltid med barnen vid måltiderna för att se och hjälpa till vid behov. Måltiderna är pedagogiska och fungerar som ett tillfälle att reflektera över morgonens aktiviteter och prata om vad som ska hända på eftermiddagen.

Utemiljön

På vår stora gård möts barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. De lärmiljöer och pedagogiska miljöer som vi har inne försöker vi också skapa ute med till exempel lekkök och bygglek. De projekt barnen jobbar i påverkar även aktiviteterna utomhus. Det finns också möjlighet till skapande aktiviteter utomhus. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna när väder och verksamhet tillåter. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö, då grupperna ofta går på utflykt.

Personal

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling. Vi har förskollärare och barnskötare som arbetar i team. Alla har olika intresseområden som bidrar till att det skapas mångfald i miljöer och verksamhet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.00. Hos oss är morgonen viktig och det ska kännas tryggt för dig som vårdnadshavare att lämna ditt barn. Frukosten äter vi på respektive hemvist cirka klockan 8.00. Dagens innehåll styrs av undervisningen i projekten. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både utomhus och inomhus. Våra dagar växlar mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila. Någon gång under dagen har vi möten med barnen där vi tillsammans reflekterar, lyssnar och lär. I aktiviteterna är barnen uppdelade i mindre grupper. Klockan 11.30 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras cirka klockan 14.15 har barnen olika aktiviteter, några barn arbetar fortfarande i projekt medan andra sover eller nyss har vaknat. Från cirka klockan 16.30 och fram till förskolan stänger så är vi, barn och pedagoger från alla hemvister, oftast tillsammans.

Vi tar tillvara traditioner på olika sätt och utifrån olika kulturer. Vi har nära till grönområden och alla barn, oavsett ålder, tar promenader i mindre grupper till dessa.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, Lpfö18. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Förskoleförvaltningen arbetar för att möjliggöra:

  • Barnens lärande och utveckling i centrum,
  • En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn.

Systematiskt kvalitetsarbete

Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.

Vår undervisning bygger på de analyser pedagogerna gör i det systematiska kvalitetsarbetet. Barnens intressen är utgångspunkt för projektet där målen i läroplanen är grunden för undervisningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för den fortlöpande analys som vi gör. Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer och arbetslagens undervisning ligger till grund för rektorns utvärdering av utbildningen. Vårdnadshavare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom Hjärntorget, föräldramöten, brukarråd och genom enskilda samtal.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte och resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i Göteborgs Stad.