Vad innehåller ett reglemente

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam struktur som ska användas i syfte att få enhetligt utformade reglementen. Reglementet är indelat i tre kapitel. Första och tredje kapitel är gemensamma och likalydande för kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder.

Det första kapitlet i ett reglemente har ett för samtliga nämnder generellt innehåll som fastslår grundläggande och vägledande principer kopplat till verksamhet och arbetsformer vilka kan ses som portalparagrafer. Exempel är att nämnden ska:

  • skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande
  • utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering.
  • bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
  • vid beslut och utövande av nämndens uppdrag värna ett helastaden-perspektiv.

Syftet är att tydliggöra de värden som är av stadigvarande karaktär och som antingen befästs av kommunallag eller annan lagstiftning, eller som återkommande kommunicerats i kommunfullmäktiges beslut och budget. Principerna har åtskilts i ett eget inledande kapitel för att tydliggöra den särställning som dessa ska ha för stadens nämnder.

Det andra kapitlet har ett innehåll som är specifikt för den enskilda nämnden. Här framgår framför allt det kommunala ändamålet med nämnden och nämndens uppgifter.

Det tredje kapitlet är enhetligt för stadens nämnder och innehåller generella bestämmelser och bestämmelser för nämndens arbetsformer.