Värna ett hela-staden-perspektiv


Nämnden beslutar i frågor som för den egna förvaltningen och i frågor som nämnden enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Enligt reglementet ska nämnden vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv.

Nämnderna ska samråda och samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när egna beslut och det egna agerandet påverkar dessa. Eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Fråga gärna din förvaltningsledning hur samrådet går till hos er.