Ordinarie sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll.

Första sammanträdet efter valet hålls med nyvalda fullmäktige tidigast den 15 oktober. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagarna för resten av året.

Ordinarie sammanträde hålls varje månad utom juli och augusti. Flera sammanträdesdagar kan vid behov beslutas under året. Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer starttid och plats för sammanträdet. Mötet börjar i regel kl 16, men tiden kan ibland ändras. Sammanträdet bör avslutas före klockan 22.00.

Sammanträde ska hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordförande kan efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Med "särskilda skäl" menas en omständighet, som vid objektiv bedömning kan anses vara skäl att ändra sammanträdesdagen eller vara ett hinder att hålla sammanträdet. Ett exempel är för få ärenden. Du kan läsa mer i arbetsordningen vad som gäller för extra sammanträden och om ändringar i sammanträdesplaneringen.

Läs mer i arbetsordningen för kommunfullmäktige.