Jävsregler inom kommunfullmäktige

Med jäv menas tvivel om opartiskhet och huvudsyftet med bestämmelserna är att allmänheten ska känna förtroende för sina valda företrädare.

Lagstiftningens jävsregler gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen

Ansvar

Det är viktigt att du är uppmärksam på om det föreligger jäv i ett ärende. När det att dags för fullmäktige att överlägga i ärendet meddelar du muntligt att du inte kommer att delta i handläggningen av ärendet. Jävssituationer är inte alltid helt tydliga. Men är det otydligt så är det bäst att alltid tillämpa en ”försiktighetsprincip”.

Det är var och ens ansvar att meddela jäv. Annan ledamot och ersättare kan också anmäla jäv och om den utpekade då inte anser sig vara jävig ska fullmäktige besluta om jäv föreligger. Riskerar en ledamot i fullmäktige att vara opartisk och misstänkas för att ha satt eget eller annans intresse framför kommunens, finns det anledning att avstå från att delta i ärendet.

När är det jäv i kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen får du inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make eller maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående.

Med uttrycket ”personligen rör ledamoten själv” avses främst ärenden som angår ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv. Som exempel på ”kollektiv” kan fullmäktige besluta om arvoden till samtliga förtroendevalda. Istället ska frågan vara avgränsad till att gälla dig eller din övriga personkrets och du ska ha ett ekonomiskt eller annars starkt personligt intresse av ärendets utgång.

Du är inte jäviga vid deltagande i val i fullmäktige även om det föreslås att du ska väljas till ett uppdrag.

Åtgärder om jäv föreligger

Vid jäv får du inte delta i handläggningen av ärendet. Uttrycket handläggning avser såväl överläggning som beslut. Det betyder att jävig ledamot varken får delta i själva avgörandet eller i diskussionen som föregår beslutet.

Vad kan hända – konsekvenser vid jäv

Vid ett överklagande kan en domstol finna att jävet påverkat beslutet och upphäva det. Då kan beslutet inte verkställas och kommunfullmäktige får fatta ett nytt beslut.

Vanliga situationer som utgör jäv

I ärenden om tomträttsavgifter eller priser för friköp rekommenderas att ledamoten, utifrån försiktighetsprincipen, anmäler jäv om ledamoten själv eller nära släkting äger tomträtt som berörs av beslutet.

En ledamot anses vara jävig när en områdesplan ska antas vilken har väsentlig betydelse för värdet av ledamotens markinnehav.

Jäv kan föreligga när en ledamot deltar i beslut om nedsättning av vatten- och avloppsavgift i ett område där hen själv äger en fastighet.

Vill du veta mer om jäv?

Här är en länk till ingången till vårt juridiska avsnitt i politikerhandboken.

På SKR:s hemsida kan du titta på Jäv - en film om etiska dilemman och ta del av vägledningen Om mutor och jäv: vägledning för offentligt anställda, Regeringen som är resultatet av ett samarbete mellan Finansdepartementet och SKR. 
Läs mer om jäv på SKR:s webbplats.