Våra förutsättningar - Roller och ansvar

I kommunen fördelas uppdrag, ansvar och befogenheter på olika roller för att kunna förverkliga mål och uppdrag. För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera behövs ett gott samspel mellan förtroendevalda och tjänsteledning samt en fördelning av ansvar och roller mellan dessa två skikt. Den formella fördelningen av ansvar mellan olika ledningsnivåer styrs via delegation.

Både förtroendevalda och kommunens chefer och övriga medarbetare ska värna om kommunens bästa och ha ett hela-staden-perspektiv i sitt agerande.

Politikerrollen

Huvuduppgiften som förtroendevald är att fatta beslut. I politikerrollen ingår, på central såväl som på lokal nivå, att varje år besluta om verksamhetens inriktning, målsättning och finansiering och därigenom sätta agendan för verksamheten. Utifrån uppföljning och rapportering korrigera styrningen.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

Som förtroendevald är man både arbetsgivare och uppdragsgivare för kommunens medarbetare.

Här kan du lyssna och läsa om förtroendeuppdraget på SKR:s webbplats.

Tjänstepersonsrollen

Tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagstiftarens intentioner och de politiska besluten i kommunen. I tjänstepersonsrollen ingår att analysera och leverera underlag till politikerna inför beslut och återkoppla resultat och effekter. Tjänstepersoner ska stödja politiken genom att utgå från fakta, saklighet och opartiskhet och berätta vad som går att genomföra (vilka möjligheter, risker, positiva och negativa konsekvenser olika förslag kan få). Tjänstepersoner får dock inte lägga in personliga värderingar. Den professionella rollen utgår från varje medarbetares uppdrag i organisationen.

Rollen som förvaltningschef och VD

Förvaltningschef/verkställande direktören (VD) har gentemot nämnd/bolagsstyrelse det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten. Hens ansvar regleras i en av nämnden/bolagsstyrelsen beslutad instruktion. Verkställande direktören ansvar regleras också utifrån aktiebolagslagen.

Förvaltningschef eller VD ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med Göteborgs Stads och nämndens eller bolagsstyrelsens formulerade mål och riktlinjer, att givna budgetramar hålls och att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att lagar och förordningar följs.

Förvaltningschef eller VD får i sin roll en insyn i verksamheten som nämnden eller styrelsen inte har. Detta ställer särskilda krav på förvaltningschefens och VD:s ansvar för att nämnden eller bolagsstyrelsen hålls informerad och hur ärenden bereds till nämnd- och bolagsstyrelsesammanträden.

För att nämnden eller bolagsstyrelsen ska kunna klara sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, är det nödvändigt att förvaltningschefen eller VD till fullo agerar utifrån att de ska ha väsentlig information så tidigt som möjligt. Om verksamheten inte utvecklas i enlighet med tagna beslut ska förvaltningschefen eller VD ta fram förslag till åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.

Hur vi samarbetar

Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner eller mellan chefer och medarbetare på olika organisatoriska nivåer, sker löpande när behov uppstår men ska ske inför beslut, i planering av verksamheten och vid uppföljning.

I Göteborgs Stad ska vi sträva efter att våra sätt att mötas och samarbeta karaktäriseras av dialog. Med detta menar vi att det ska finnas utrymme för ömsesidigt utbyte av information och synpunkter för att öka förståelse mellan parter och för de frågor vi möts kring. Det innebär inte att beslut måste föregås av total enighet.