Om organisationskultur


Utmaningarna för offentlig verksamhet är många. För att möta dessa har det länge pågått arbete kring att utveckla strukturer och systematik för att uppnå beslutade visioner och mål, hög kvalitet och effektivitet. Men trots detta utvecklingsarbete så upplever många kommuner och regioner att de inte når fram till den bild de har av den önskade organisationen och visionen för lokalsamhället.

Figuren ovan visar att det finns ytterligare en byggsten som har stor påverkan på förutsättningarna att nå resultat. Det är kulturen som finns i organisationen; på arbetsplatsen, i ledningen, i mötet med våra invånare, brukare och kunder samt olika samhällsaktörer. Strukturen och systematiken får sämre genomslag om inte kulturen understödjer det som strukturen och systematiken vill åstadkomma.

Kulturen börjar i toppen, det vill säga hos förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser i ledningsgrupper. Det präglar sedan kommunens chefer och ledarskapet präglar i sin tur medarbetarna. Detta påverkar hur vi agerar när vi möter göteborgarna och varandra inom organisationen

Som ledare är vi förebilder och föredömen. Vårt ledarskap ska präglas av att möta medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Ledarskapet ska inspirera till lärande, utveckling och förändring samt låta medarbetarna ta ansvar efter sin kunskap och kompetens. Vi är skickliga på att kommunicera internt och att utveckla arbetsorganisationen samt att ge medarbetarna en bra återkoppling i verksamheten.

Att utveckla en kultur som möter framtida behov kräver oftast ett långsiktigt systematiskt arbete och mod. Modiga ledare som vågar vara förebilder och lever som man lär. En viktig faktor för att lyckas med sitt arbete kring värderingar och förhållningssätt är att få insikter om den rådande kulturen. Det kräver sedan kunskap om vilken som är den önskade kulturen utifrån styrande dokument. Det räcker inte med att anta ett styrande dokument utan det kräver dialog kring rådande kultur, önskad kultur och förhållningssätt i organisationen. Göteborgs Stads fyra förhållningssätt ska prägla vårt agerande och hur vi bemöter kommunens invånare, brukare och kunder men också mot varandra i organisationen.

Vill du veta mer om att arbeta med organisationskultur?

På SKR:s webbsida berättar SKR om erfarenheterna från projektet Utveckling av värderingar och kultur. SKR har tillsammans med några kommunmedlemmar kartlagt vilka värderingar som råder utifrån de tre perspektiven: Medborgare - Förtroendevalda - Medarbetare. Läs mer här om projektet Utveckling av värderingar och kultur.