Samråd och dialog inom stadsutveckling

Inom ramen för plan- och bygglagen (PBL) finns det ett uttryckligt krav på insyn i de formella processerna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samråd om översiktsplan

När kommunen tar fram ett förslag till översiktsplan ska den samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering.

Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Samråd om detaljplan

När kommunen tar fram ett detaljplaneprogram eller förslag till detaljplan, så ska den samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda andra kommuner och de kända sakägarna, bostadsrättsägare, hyresgäster och boende som berörs. Även andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i planprogrammet och detaljplan ska ingå i samrådet.

Medborgardialog inom stadsutveckling

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjat och ställningstaganden är gjorda, kan kommunen fånga in viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Det kan till exempel handla om hur människor använder ett område och vilka ekosystemtjänster de använder och har behov av.

På goteborg.se får du beskrivet hur de olika stegen inom planprocessen väger in både allmänna och enskilda intressen mot varandra. I processen finns möjlighet för göteborgaren att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna.

Min stad

På minstad.goteborg.se finns en interaktiv 3D-karta där göteborgaren kan se Göteborg ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv. Utifrån olika kategorier kan man skapa inlägg om hur man vill uppleva kultur, sporta, cykla, träffa vänner och så vidare. Man kan också dela en berättelse om sin favoritplats i Göteborg.

Syftet med Min Stad är att väcka kreativitet, diskussioner och debatt kring stadens möjligheter. Alla förslag som läggs in i Min Stad kommer att användas som inspiration i Göteborgs Stads arbete med att bygga en grön och nära storstad. Förslag som ligger inom planområden tas om hand av stadsbyggnadskontorets handläggare som en del av planarbetet.