SKR:s centrala samverkansavtal


SKR är kommunernas och regionernas intresse- och arbetsgivarorganisation. Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Ett centralt samverkansavtal har slutits mellan SKR, Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet heter ”Samverkan och utveckling”.

Syftet med avtalet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet.

Vad är då samverkan?

  • Rättigheter och skyldigheter i medbestämmandelagen (MBL)
  • Rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljölagen (AML)
  • En process med tidig och fördjupad dialog (partssamverkan)

Samverkan ersätter normalt 11, 12 och 19 §§ MBL samt samverkan enligt 6 kap. AML. Även 14 och 38 §§ MBL kan ersättas i det lokala samverkansavtalet om det har delegerats till lokal facklig företrädare av respektive personalorganisation.

Vid oenighet i fråga efter avslutad lokal samverkan kan central förhandling påkallas enligt MBL 14 §, om inte annat har överenskommits i det lokala samverkansavtalet. Sådan förhandling ska begäras inom sju dagar. Om enighet inte kan uppnås i skydd-/arbetsmiljökommittén kan, med stöd i Arbetsmiljöförordningen, frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket för prövning.

Läs mer i SKR:s centrala samverkansavtal.