Samverkan i nämnd


Utifrån SKR:s centrala samverkansavtal finns ett lokalt kollektivavtal Samverkan Göteborg som gäller för förvaltningarna i kommunens nämnder.

Det lokala samverkansavtalet Samverkan Göteborg anger att förvaltningslokala överenskommelser om samverkan ska upprättas med utgångspunkt från Samverkan Göteborg.

I den lokala överenskommelsen kommer lokala parter överens om inrättande av samverkansgrupper, arbetsformer samt övriga kompletterande regleringar på förvaltningsnivå. Dessa överenskommelser har inte karaktär av kollektivavtal.