Arbetsrätt och straffansvar


Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet.

Individuell arbetsrätt

  • Arbetsmiljölag
  • Semesterlag
  • Arbetstidslag
  • Lag om anställningsskydd (LAS)
  • Diskrimineringslag (särskilt 2:1 -- 2:4)
  • Lag om offentlig anställning (LOA)

Kollektiv arbetsrätt

  • Förtroendemannalagen
  • Medbestämmandelag (MBL)

Arbetsmiljöansvar och straffansvar är två olika slags ansvar som också följer olika regelsystem. Arbetsmiljöansvaret framgår av arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat krav på aktiva åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga, så att arbetstagare inte drabbas av ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och föreskrifterna och kontrollerar att arbetsgivaren följer dessa.

Straffansvar och andra påföljder utgår från både brottsbalken och arbetsmiljölagen. I brottsbalken finns bestämmelser om straff för den som inte följt arbetsmiljölagen och att detta medfört att någon avlidit, skadats, blivit sjuk eller utsatts för allvarlig fara. Åtal kan väckas av åklagare i domstol för exempelvis vållande till annans död eller kroppsskada. Påföljderna är böter eller fängelse.

Det finns också bestämmelser i arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som är straffsanktionerade. Det gäller exempelvis regler om minderåriga, borttagande av skyddsanordningar och skyldighet att anmäla allvarliga olyckor.

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket har rätt att oanmäld komma till arbetsplatsen för inspektion. Men oftast får arbetsgivaren veta i förväg att de tänker komma på besök. Här kan du läsa om hur en inspektion går till. 

Sammantaget kan såväl den juridiska personen som tjänstepersoner och förtroendevalda drabbas av påföljder.

Läs mer i arbetsmiljölagen.