Din säkerhet

Här kan du ta del av tips och råd om olika säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra din personliga säkerhet, i vardagslivet, på internet, i sociala medier samt i arbetslivet. Förutom det förebyggande arbetet, finns även förslag på hur du kan agera om en hotsituation inträffar samt hur du kan handla efteråt.

Utgångspunkten för den personliga säkerheten är det förebyggande arbetet, där ditt eget agerande utgör grunden för allt gott säkerhetsarbete. Genom att göra medvetna val och vara mentalt förberedd för både det mest otänkbara och det mest troliga som kan hända i olika situationer har du ett försprång när det oförutsedda händer, om det händer.

Förtroendevaldas utsatthet

Enligt Politikernas trygghetsundersökning (BRÅ 2017) har var fjärde förtroendevald i fullmäktige och riksdag någon gång utsatts för hot, hat eller våld i sitt uppdrag under 2016. Utsattheten varierar med ålder, kön och födelseland. Mest utsatta är män under 30 år, utrikesfödda män, samt kvinnor mellan 30 och 39 år. Hel- och deltidspolitiker är mer utsatta jämfört med fritidspolitiker. Ordförande och vice ordförande är mer utsatta än ledamöter och ersättare. Kvinnor med ordförandeposter utsätts i högre grad än män som är ordförande.

Generellt sett visar brottsförebyggande rådets undersökningar att aktiva och synliga politiker är mest utsatta. Utsattheten är störst i sociala medier och i digitala miljöer. Här är ofta förövaren anonym och väljer då att uttrycka sig elakare och med grövre kränkningar.