Vad kan du göra efter att en hotsituation uppstått?

Det är alltid viktigt att spara bevis och vara noga med detaljer om du har utsatts för hot av något slag. Misstänker du att händelsen har att göra med ditt politiska uppdrag så informera partiets säkerhetsansvariga.

  • Spara bevis, var noga med detaljer.
  • Kontakta partiets säkerhetsansvariga samt lokalt säkerhetsansvarig eller Samhällsskydd och Beredskap
  • Polisanmäl alltid och så fort som möjligt (obehagskänsla)
    • Berätta att du är utsatt i rollen som förtroendevald.
    • Begär åtkomstskydd av anmälan.
    • Ange nummer till arbetsmobil istället för till privat telefon (om du har olika nummer).

Kan du utifrån händelsen utröna om hoten härrör från en fråga i specifik nämnd/styrelse, så vänd dig till den lokalt säkerhetsansvarige i Göteborgs Stad för vidare stöttning. Diarieför inkomna hot och din polisanmälan, då du är utsatt i din roll som förtroendevald. Det är i sammanhanget viktigt att händelsen hanteras enligt närhetsprincipen, så att rätt åtgärder vidtas lokalt.

Du behöver inte ha klart för dig vad eller om det är ett brott du utsatts för i lagens mening. Det är upp till polisen att sköta brottsrubriceringen. Har händelsen väckt obehag hos dig, gör alltid en polisanmälan.

När du gör polisanmälan så ange att du tror att du har blivit utsatt i din roll som förtroendevald. Det finns ännu ingen straffskärpningsregel för brott mot förtroendevalda liknande den som finns vid hatbrott, men det hindrar inte att rätten ändå kan se allvarligare på brottet om ärendet går till åtal och fällande dom.

Begär alltid att anmälan blir åtkomstskyddad. Åtkomstskyddet innebär att sekretessen kring ärendet ökar och på så sätt avgränsas vilka som kan ta del av anmälan. Det är förundersökningsledaren som i slutänden avgör om åtkomstskyddet beviljas.

I och med att angreppet har skett i din roll som förtroendevald kan det vara skönt att få lite distans till brottet. Använd ditt arbetsnummer som kontaktuppgift i polisanmälan om du har olika telefonnummer som privatperson och i rollen som förtroendevald.