Foto: Matheus Bertelli

Elevinflytande


Som elev har du rätt till delaktighet och inflytande i din utbildning och arbetsmiljö, och tillsammans med andra elever kunna hålla möten och organisera er. På varje skola ska det bedrivas ett systematiskt arbete med elevernas inflytande.

Inflytande över din utbildning

När du börjar dina studier ska skolan förklara för dig vilka  rättigheter och skyldigheter du har under din studietid.

Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder.

Undervisningen ska också tillvarata de kunskaper och erfarenheter som du har med dig.

Delta i skolans elevråd

Som elev har du rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud. Det står i skollagen och i arbetsmiljölagen.

Du kan påverka arbetsmiljön

Det ska finnas elevskyddsombud på skolan. Eleverna utser elevskyddsombud. Genom elevskyddsombudet kan du påverka skolans arbetsmiljö.

Läs mer om bestämmelserna om elevskyddsombud  i arbetsmiljölag (1977:1160), 6 kap. 17 och 18 §§